Ģimeņu atbalsta centri

AUDŽUĢIMENES, ADOPTĒTĀJI UN AIZBILDŅI

par Ģimeņu atbalsta centriem

Nodibinājuma ” Sociālo pakalpojumu aģentūra” paspārnē kā reģionālās struktūrvienības ir izveidoti  pieci Ģimeņu atbalsta centri, kas sniedz atbalstu audžuģimenēm  nodrošinot pakalpojumu un resursu pieejamību.

Screenshot 2019-01-30 at 14.23.06

Atbalsta pakalpojumi ietver:

 • Sociālā darbinieka konsultācijas,
 • Atbalsta grupas,
 • Speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, speciālā pegadoga) pakalpojumus,
 • Palīdzību krīzē ģimenes dzīvesvietā,
 • Psiholoģisko izpēti,
 • Izglītojošus pilnveides seminārus un mācību programmas,
 • Bērnu pieskatīšanu,
 • Telpu nodrošināšanu tikšanās iespējām ar bērna bioloģisko ģimeni.

Aizbildņiem un adoptētājiem Ģimeņu atbalsta centri nodrošina mācības, psiholoģisko atbalstu un mentoringu.

Sadarbībā ar pašvaldībām Ģimeņu atbalsta centros tiek  īstenotas arī programmas pašvaldībā dzīvojošo ģimeņu un bērnu atbalstam: ģimenes asistentu pakalpojumu, agrīnās interevences pakalpojumu, pusaudžu saskarsmes veicināšanas grupas, krīzes intervences pakapojumu un citus.

Ģimeņu atbalsta centru vada Margita Kalniņa-Laksa, tel. (+ 371) 29833251, margita.kalnina-laksa@agentura.lv

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Iestāde, amats Tālrunis E-pasta adrese
1 Margita Kalniņa-Laksa Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”,

Ģimeņu atbalsta centru direktore

29833251 margita.kalnina-laksa@agentura.lv
2 Ulla Antona Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Dūja””, Centra vadītāja (Rīga) 62005081 ulla.antona@agentura.lv
3 Gundega Filatova Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Dūja””, Sociālais darbinieks (Rīga) 62005081 centrsduja@agentura.lv
4 Laila Mazkalniņa Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Dūja””, Sociālais darbinieks (Rīga) 62005081 centrsduja@agentura.lv
5 Liene Pieče Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Dūja””, Sociālais darbinieks (Rīga) 62005081 centrsduja@agentura.lv
6 Ārija Martukāne Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība

“Apvienoto reģionu ģimeņu atbalsta centrs”Terēze”” Centra vadītāja (Tukums)

26514351 arija.martukane@agentura.lv
7 Pēteris Martukāns Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība “Apvienoto reģionu ģimeņu atbalsta centrs”Terēze””Koordinātors, operātors (Tukums) 62005084 centrstereze@agentura.lv
8 Inga Ābola-Martukāne Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība “Apvienoto reģionu ģimeņu atbalsta centrs”Terēze””Sociālais darbinieks (Tukums) 62005084 centrstereze@agentura.lv
9 Guna Krēgere-Medne Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Liepāja””, Centra vadītāja (Liepāja) 62005082 guna.kregere-medne@agentura.lv
10 Ineta Jaunskalže Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Liepāja””, Sociālais darbinieks (Liepāja) 62005082 centrsliepaja@agentura.lv
11 Inese Upe Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Daugavpils””, Centra vadītāja (Daugavpils) 29402899 inese.upe@agentura.lv
12 Iveta Plone Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Daugavpils””, Sociālais darbinieks (Daugavpils) 62005083 centrsdaugavpils@agentura.lv
13 Viktors Nikiforovs Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība “Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs”Smiltene””Centra vadītāja (Smiltene) 29340677 viktors.nikiforovs@agentura.lv
14 Aija Gulbe Nodibinajums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība “Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs”Smiltene””Operātors, koordinātors (Smiltene) 62005085 centrssmiltene@agentura.lv

Vidzemes reģiona Ģimeņu atbalsta centrs " Smiltene"

IMG_3160

Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Smiltene” ir nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” struktūrvienība, kas izveidota, lai sniegtu atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem ar bērniem.

Adrese: Galdnieku 10B, Smiltene, LV-4729
Atbalsta centra informatīvais tālrunis: 62005085
e-pasts: centrssmiltene@agentura.lv
Vadītājs-Viktors Ņikiforovs, m.29340677, viktors.nikiforovs@agentura.lv

Atbalsta centrs darbojas ar mērķi:

 • veicināt ģimenes veida aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
 • izveidot un īstenot profesionālu atbalsta sistēmu, kuras ietvaros atbalstu sniedz gan audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem, gan bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
 • veidot starpinstitucionālu sadarbību.

Atbalsta centra kompetencē ir:

 • īstenot atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem;
 • konsultēt audžuģimenes, aizbildņus, viesģimenes par alternatīvās ārpusģimenes aprūpes jautājumiem;
 • veicināt iedzīvotāju līdzdalību bērnu alternatīvās ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstībā;
 • veicināt sociālā dialoga attīstību, līdzdarboties politikas veidošanā un īstenošanā bērnu institucionālai aprūpei alternatīvās aprūpes jomā, u.c.

Latgales reģiona Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs " Daugavpils"

_MG_9764

2018. gada  maijā darbību ir uzsācis Latgales reģiona ģimeņu atbalsta centrs „ Daugavpils”. Projekts tapis ar Daugavpils pilsētas Domes atbalstu.
Atbalsta centra darbības mērķi ir  profesionāla psihosociāla palīdzība cilvēkiem ar dažādām sociālām problēmām, veicināt ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu attīstību bērniem bez vecāku gādības, tai skaitā sekmējot audžuģimeņu kustību, aktivizēt jauniešu brīvprātīgo darbību iesaistot jauniešus dažādu sociālo projektu un iniciatīvu īstenošanā.
Atbalsta centra programmas sniegs sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tai skaitā – ģimenes asistenta, krīzes intervences, psihoterapeita un  ģimenes terapijas palīdzību. Plānoti Informatīvie pasākumi un atbalsts ģimenēm, kas gatavas dot pajumti bērnu namos nonākušajiem bērniem. Centra darbība ietvers arī atbalstu vecākiem un bērniem ar uzvedības grūtībām, tāpat arī bērnu vasaras nometnes.

Plašāka informācija pie  Latgales reģiona ģimeņu atbalsta centra Daugavpils”  vadītājas Ineses Upes:  m.29402899
Atbalsta centra informatīvais tālrunis: 62005083, e-pasts: centrsdaugavpils@agentura.lv

 

Kurzemes reģiona Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs "Liepāja"

 

IMG-20190108-WA0001

Adrese: Brīvības iela 9, Liepāja, LV-3401
Atbalsta centra informatīvais tālrunis: 62005082
e-pasts: centrsliepaja@agentura.lv
Vadītāja: Guna Krēgere-Medne
Kontaktinformācija: 29110236,guna.kregere-medne@agentura.lv; guna.kregere@inbox.lv

AUDŽUĢIMEŅU, AIZBILDŅU ATBALSTS:

Projekta fonda „OAK” ietvaros tiek nodrošinātas:

 • Psihologa konsultācijas – psihologs, Dace Kaupa, mob.tel.29322651;
 • Asistēšana pie bērna, kurš ievietots audžuģimenē tikšanās reizēm ar bioloģisko ģimeni – soc.darbinieks, ģimenes psihoterapeits apmācībā Guna Krēgere-Medne, mob.tel.29110236;
 • Atbalsta grupa audžuģimenēm un aizbildņiem – psihologs, Ērika Gintere, mob.tel.29144299.

Pakalpojums tiek nodrošināts bez sociālā dienesta nosūtījuma, projekta ietvaros (projekts ir līdz 2016.gada decembrim).

Par pakalpojumu lūgums sazināties ar speciālistiem individuāli, konsultāciju skaits mēnesī ierobežots.

 ĢIMENES ASISTENTU APMĀCĪBA UN PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA PAŠVALDĪBĀS:

 Pakalpojumu vada Guna Krēgere-Medne, mob.tel 29110236

 Ģimenes asistenta pakalpojums tiek nodrošināts Liepājas pilsētā un Grobiņas novadā. Šobrīd pakalpojumu nodrošina 10 ģimenes asistenti.

 Ģimenes asistents sniedz izglītojošu atbalstu ģimenes dzīvesvietā.

 1. Ģimenēm, kurām ir nepieciešams izglītojošs atbalsts un palīdzība bērnu audzināšanā (10h nedēļā, 6 mēnešu garumā):
 • Asistēšana, atbalsts un palīdzība bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā.
 • Asistēšana un izglītošana bērna veselības aprūpes nodrošināšanā.
 • Izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par bērna vispārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām.
 • Izglītojošs un emocionāls atbalsts un asistēšana bērnu un vecāku rotaļu organizēšanā.
 • Atbalsta sniegšana un izglītošana mājsaimniecības vadīšanā un budžeta plānošanā.
 • Atbalsta sniegšana un izglītošana brīvā laika plānošanā un cita veida prasmju attīstīšanā.
 • Atbalsts un palīdzība pastāvīgas dzīves prasmju un iemaņu attīstīšanā.
 1. Ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurām ir nepieciešams izglītojošs atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē (15h nedēļā, 6 mēnešu garumā):
 • Asistēšana, atbalsts un palīdzība bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā.
 • Asistēšana un izglītošana bērna veselības aprūpes nodrošināšanā.
 • Izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par bērna vispārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām.
 • Izglītojošs un emocionāls atbalsts un asistēšana bērnu un vecāku rotaļu organizēšanā.
 • Atbalsta sniegšana un izglītošana mājsaimniecības vadīšanā un budžeta plānošanā.
 • Atbalsta sniegšana un izglītošana brīvā laika plānošanā un cita veida prasmju attīstīšanā.
 • Atbalsts pašaprūpes prasmju attīstīšanā un uzlabošanā.
 • Izglītojošs atbalsts vecāku veselības aprūpes jautājumu risināšanā.
 • Atbalsts un palīdzība pastāvīgas dzīves prasmju un iemaņu attīstīšanā.
 • Atbalsts saskarsmē ar fiziskām un juridiskām personām.

Pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar konkrētās pašvaldības sociālo dienestu, ar sociālā dienesta nosūtījumu.

 

Apvienoto reģionu Ģimeņu atbalsta centrs "Terēze"

images

Apvienoto reģionu ģimeņu atbalsta centrs “Terēze” ir nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” struktūrvienība, kas izveidota, lai sniegtu atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem ar bērniem.

Adrese: Pils iela 11, Tukums, LV-3101
Atbalsta centra informatīvais tālrunis: 62005084
e-pasts: centrstereze@agentura.lv
Vadītāja- Ārija Martukāne, m.26514351, arija.martukane@agentura.lv

Atbalsta centrs darbojas ar mērķi:

 • veicināt ģimenes veida aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
 • izveidot un īstenot profesionālu atbalsta sistēmu, kuras ietvaros atbalstu sniedz gan audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem, gan bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
 • veidot starpinstitucionālu sadarbību.

Atbalsta centra kompetencē ir:

 • īstenot atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem;
 • konsultēt audžuģimenes, aizbildņus, viesģimenes par alternatīvās ārpusģimenes aprūpes jautājumiem;
 • veicināt iedzīvotāju līdzdalību bērnu alternatīvās ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstībā;
 • veicināt sociālā dialoga attīstību, līdzdarboties politikas veidošanā un īstenošanā bērnu institucionālai aprūpei alternatīvās aprūpes jomā, u.c.

Rīgas reģiona Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Dūja”

 

AGA+ziemassvetki+2017-393

2018. gada augustā darbību ir uzsācis Rīgas reģiona Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Dūja”

Atbalsta centrs darbojas ar mērķi:

 • veicināt ģimenes veida aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
 • izveidot un īstenot profesionālu atbalsta sistēmu, kuras ietvaros atbalstu sniedz gan audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem, gan bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
 • veidot starpinstitucionālu sadarbību.

Atbalsta centra kompetencē ir:

 • īstenot atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem;
 • konsultēt audžuģimenes, aizbildņus, viesģimenes par alternatīvās ārpusģimenes aprūpes jautājumiem;
 • veicināt iedzīvotāju līdzdalību bērnu alternatīvās ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstībā;
 • veicināt sociālā dialoga attīstību, līdzdarboties politikas veidošanā un īstenošanā bērnu institucionālai aprūpei alternatīvās aprūpes jomā, u.c.

Atbalsta centrs ” Dūja” sniedz atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētajiem no visas Latvijas. Centra paspārnē tiek īstenotas arī  Rīgas pašvaldības programmas:

1) Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma Rīgas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma tiek sniegta:

 • Audžuģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīga.
 • Audžuģimenēm, kurās ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietoti bērni.
 • Aizbildņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīga.
 • Adoptētājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīga.

Pakalpojuma sniedzējs:

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu un Rīgas bāriņtiesu.

Kā saņemt pakalpojumu:

 • Audžuģimenes var vērsties Rīgas Sociālajā dienestā, Baznīcas ielā 19/23, Rīgā.
 • Aizbildņi un adoptētāji var vērsties Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālajos centros.

Pakalpojuma sniegšanas vieta:

vadītāja: Ulla Antona, ulla.antona@agentura.lv; mob.:26564258
Klostera iela 4,
Rīga LV-1050

Atbalsta programma audžuģimenei:

 • Speciālistu (sociālā darbinieka, speciālā pedagoga, psihologa) konsultatīvā palīdzība bērna adaptācijas periodā, adopcijas procesā un attiecību grūtību novēršanā.
 • Atbalsta, pašpalīdzības, audzināšanas prasmju grupas.
 • Patronāžas pakalpojumi (apsekošana dzīvesvietā, problēmsituāciju izpēte).
 • Mentoru ģimeņu pakalpojumi (pieredzējušo audžuģimeņu atbalsts, padomdošana).
 • Psihoterapija un atbalsts krīzes situācijā.
 • Tikšanās organizēšana speciālista klātbūtnē ar bērna bioloģisko ģimeni.
 • Izglītojoši semināri audžuģimeņu kapacitātes stiprināšanai.
 • Audžubērnu pieskatīšana semināru laikā.
 • Psiholoģiskā izpēte.

Atbalsta programma aizbildņiem:

 • Speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa) konsultatīvā palīdzība aizbildnim un bērnam piesaistes veidošanai.
 • Atbalsta grupas.
 • Patronāžas pakalpojumi (apsekošana dzīvesvietā, problēmsituāciju izpēte).
 • Psihoterapija un atbalsts krīzes situācijā.
 • Bērnu emocionālās audzināšanas grupas aizbildnim kopā ar bērnu.
 • Atbalsta un informatīvais tālrunis.

Atbalsta programma adoptētājiem:

 • Psihologa pakalpojumi adoptētājiem pirms adopcijas un pēc adopcijas procesā bērna piesaistes veidošanai.
 • Psihologa pakalpojumi bērnam.
 • Atbalsta grupas.
 • Psihoterapija un atbalsts krīzes situācijā.
 • Atbalsta un informatīvais tālrunis.

Papildus informācija:

Rīgas domes Labklājības departaments
Baznīcas iela 19/23,
Rīga LV-1010
bezmaksas informatīvais
tālr. 80005055
Rīgas Sociālais dienests
Baznīcas iela 19/23,
Rīga LV-1010
informatīvais tālr. 67105048
Rīgas bāriņtiesa
Tērbatas iela 69,
Rīga LV-1001
informatīvais tālr.67037746
Sociālo pakalpojumu aģentūra
Elizabetes iela 31-5,
Rīga LV – 1010
tālr. 29244182, 25900733

2) Drošās ģimenes vides pakalpojums

Pakalpojuma mērķis nodrošināt bērniem vecumā līdz 3 gadiem, kuri nonākuši krīzes situācijā un kuru vecākiem ar koleģiālo vai vienpersonisko lēmumu ir pārtrauktas aizgādības tiesības, iespēju augt ģimeniskā vidē saņemot savām vajadzībām atbilstošu aprūpi un  mazinot traumatizācijas risku tiekot šķirtam no dzimtās ģimenes vides. Pakalpojums ir izstrādāts sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu, Rīgas bāriņtiesu un VSAC ” Rīga”. Tas tiek nodrošināts no 2017. gada un to palīdz īstenot 10 krīzes audžuģimenes.

Kā kļūt par audžuģimeni?

Kā kļūt par audžuģimeni?

1.         Laulātie (persona), kas vēlas kļūt par audžuģimeni, deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šādus dokumentus:

 • Iesniegumu;
 • Ģimenes ārsta atzinumu par laulāto (personas) veselības stāvokli;
 • Psihiatra un narkologa atzinumus par laulāto(personas) veselības stāvokli;
 • Psihologa atzinumu par laulāto (personu) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

2.         Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšana

3.         Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) apgūst mācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai.

4.         Bāriņtiesa, piesaistot speciālistus, mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu), lai konstatētu laulāto (personas) gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusu.

Audžuģimene reizi trijos gados papildina zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apgūstot audžuģimenes papildu apmācības programmu, kuras apjoms ir 24 akadēmiskās stundas.

Bāriņtiesa var ievietot bērnu audžuģimenē, ja :

 • bērna vecāki ir miruši;
 • bērns ir atrasts;
 • bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
 • bērna vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības;
 • bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem vai aizbildni;
 • bērna vecāku ilgstoša slimība.

Audžuģimeņu apmācības

Uz audžuģimeņu apmācībām nosūta bāriņtiesa. Apmācības tiek organizētas 2 x gadā (pavasarī un rudenī). Apmācību vieta tiek izvēlēta atbilstoši lielākam intresentu skaitam. Līdz šim, tās ir bijušas lielākajās Latvijas pilsētas, kur patstāvīgi tiek nodrošināta satiksme, lai ģimenēm no lauku reģioniem būtu ērtāka nokļūšana līdz apmācību vietai. No 2015. gada jauno audžuģimeņu sagatavošana notiek pēc “Piecu soļu interaktīvās audžuģimeņu apmācību programmas” (kopskaitā 98  stundas).

Lūdzu sekot līdzi informācijai – mājas lapas sadaļā Jaunumi, vai Izglītības centra sadaļā  Skola un ģimene!

Audžuģimeņu biedrības Latvijā

Nodibinājums ” Sociālo pakalpojumu aģentūra” sadarbojas ar Audžuģimeņu biedrībām Latvijā sadarbībā īstenojot sociālos projektus un programmas audžuģimeņu kustības attīstībai.

Biedrība “Profesionālo audžuģimeņu apvienība ” Terēze””, vadītāja Ārija Martukāne, arija.martukane@gmail.com, 26514351

Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centrs „Spārni”, vadītāja Ruta Vertele, 26482755

Audžuģimeņu biedrība „Muna sata”, vadītāja Marija Pupiņa, muna.sata@inbox.lv, 29800932

Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība ” Estere”, vadītāja Margita Grulle, margita.lagzdina@inbox.lv

Vidzemes audžuģimeņu atbalsta biedrība ” Pūpolu gaismā”, vadītāja Aija Gulbe, 29341032


Ziņas

Atbalsta grupas (2018. gada oktobrī)

1. Oktobris, 2018

Atbalsta grupas: Rīga  Sociālo pakalpojumu aģentūras  Atbalsta centrā “Dūja”, Klostera iela 4, 3. stāvs, (Pie ieejas durvīm domofons – zvanīt nr. 35) Audžuvecāki: 04.10., plkst. 10:00 vadīs sociālā darba speciālistes, Liene Pieča un Gundega Filatova.  Tēma: “Piepildījums”. Būs gan diskusijas, gan radoša darbošanās. 18.10., plkst. 17.00 vada psihologs Kristīne Putniņa (uz šo grupu lūgums iepriekš pieteikties zvanot 29432323 […]

Atbalsta grupas augustā un septembrī 2018. g.

6. Augusts, 2018

Augustā: Audžuvecāki 09.08. plkst. 10:00, vada soc.darba speciālists Gundega Filatova (latviešu valodā) 30.08. plkst. 10:00,  vada soc.darba speciālists Gundega Filatova (krievu valodā) Aizbildņi 28.08. plkst. 10:00,   vada soc.darba speciālists Gundega Filatova Adoptētāji 13.08. plkst. 17:00,   vada piholoģe Kristīne Putniņa Septembrī: Audžuvecāki 06.09. plkst. 10:00,   vada soc.darba speciālists Gundega Filatova (latviešu valodā) 27.09. plkst. 10:00,   vada attīstošais pedagogs Inna Babre […]

Daugavpilī atklās ģimeņu atbalsta centru

28. Jūnijs, 2018

Šī gada 2. jūlijā, plkst. 13.00 Daugavpils Domes telpās notiks Latgales reģiona ģimeņuatbalsta centra „ Daugavpils” svinīga atklāšana. Vienlaicīgi Domes telpās tiks atklāta arī mākslinieka Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde “Izaugt ģimenē” Daugavpilī, Ventspils ielā 22 savu darbību uzsācis uzsācis Latgales reģiona ģimeņuatbalsta centrs „ Daugavpils”. Projekts tapis ar Daugavpils pilsētas Domes atbalstu un tā darbību […]

Atbalsta grupas jūnijā, 2018.

4. Jūnijs, 2018

Audžuvecāki: 7. jūnijs, plkst. 10:00 vada soc. darba speciālists Gundega Filatova   28. jūnijs, plkst. 10:00 vada Gundega Filatova (grupa krievu val.)   15. jūnijs, plkst. 12:00 vada psihologs Kristīne Putniņa   Aizbildņi:   26. jūnijs, plkst. 10:00 vada soc. darba speciālists Gundega Filatova   Adoptētāji:   8. jūnijs, plkst. 17:00 vada psihologs Kristīne Putniņa Par […]

Atbalsta grupas martā (2018. gads)

26. Februāris, 2018

Informēju, ka 01.03. un 29.03 vadīs Dace Lonerte – montesori speciāliste un aicināti visi – adoptētāji, aizbildņi un audžuvecāki. 05.04 un 26.04 plkst. 10:00 notiks seminārs “Meli”, kuru vadīs psihoterapeite Ieva Lāss. seminārs 2 daļās un jāapmeklē abas lekcijas. Par semināra noklausīšanos tiks izsniegts apliecinājums. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās uz manu e pastu( gundega.filatova@gmail.com). Seminārs paredzēts visai Rīgas […]