Aizbildnis

Aizbildnis – persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Kādos gadījumos bāriņtiesa var iecelt bērnam aizbildni?

Bāriņtiesa var iecelt bērnam aizbildni, ja:

  • bērna vecāki nav zināmi;
  • vecāki ir pazuduši vai miruši;
  • ilgstošas slimības gadījumā nespēj realizēt aizgādību;
  • vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.

Kā kļūt par aizbildni?

1. Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā iesniedz iesniegumu. Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus.

2. Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas

  • motivāciju kļūt par aizbildni;
  • ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
  • nodarbinātību;
  • dzīves apstākļus;
  • spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Izvērtējot personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

3. Bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai personai piešķirt aizbildņa statusu.