Audžuģimene

Bērna pilnvērtīgai attīstībai nepieciešama ģimeniska vide, mīlestība un sapratne. Arī Jums – ir tā iespēja bērnam, kuram nav vecāku vai par kuru dažādu iemeslu dēļ nerūpējas viņa īstie vecāki, rast iespēju dzīvot citā ģimenē vai ģimenes aprūpei iespējami pietuvinātos apstākļos. Rūpes un mīlestība ir nepieciešama ikvienam bērnam. Ar ārpusģimenes aprūpes formu – audžuģimene arī Jūs varat palīdzēt kādam bērniņam, kurš palicis bez paša svarīgākā – ģimenes.

Audžuģimene- bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.

Kā kļūt par audžuģimeni?

Kā kļūt par audžuģimeni?

1.         Laulātie (persona), kas vēlas kļūt par audžuģimeni, deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šādus dokumentus:

 • Iesniegumu;
 • Ģimenes ārsta atzinumu par laulāto (personas) veselības stāvokli;
 • Psihiatra un narkologa atzinumus par laulāto(personas) veselības stāvokli;
 • Psihologa atzinumu par laulāto (personu) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

2.         Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšana

3.         Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) apgūst mācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai.

4.         Bāriņtiesa, piesaistot speciālistus, mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu), lai konstatētu laulāto (personas) gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusu.

Audžuģimene reizi trijos gados papildina zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apgūstot audžuģimenes papildu apmācības programmu, kuras apjoms ir 24 akadēmiskās stundas.

Bāriņtiesa var ievietot bērnu audžuģimenē, ja :

 • bērna vecāki ir miruši;
 • bērns ir atrasts;
 • bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
 • bērna vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības;
 • bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem vai aizbildni;
 • bērna vecāku ilgstoša slimība.