Apvienoto reģionu Ģimeņu atbalsta centrs “Terēze”

Apvienoto reģionu Ģimeņu atbalsta centrs “Terēze”

images

Apvienoto reģionu ģimeņu atbalsta centrs “Terēze” ir nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” struktūrvienība, kas izveidota, lai sniegtu atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem ar bērniem.

Adrese: Pils iela 11, Tukums, LV-3101
Atbalsta centra informatīvais tālrunis: 62005084
e-pasts: centrstereze@agentura.lv
Vadītāja- Ārija Martukāne, m.26514351, arija.martukane@agentura.lv

Atbalsta centrs darbojas ar mērķi:

  • veicināt ģimenes veida aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
  • izveidot un īstenot profesionālu atbalsta sistēmu, kuras ietvaros atbalstu sniedz gan audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem, gan bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
  • veidot starpinstitucionālu sadarbību.

Atbalsta centra kompetencē ir:

  • īstenot atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem;
  • konsultēt audžuģimenes, aizbildņus, viesģimenes par alternatīvās ārpusģimenes aprūpes jautājumiem;
  • veicināt iedzīvotāju līdzdalību bērnu alternatīvās ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstībā;
  • veicināt sociālā dialoga attīstību, līdzdarboties politikas veidošanā un īstenošanā bērnu institucionālai aprūpei alternatīvās aprūpes jomā, u.c.