Vidzemes reģiona Ģimeņu atbalsta centrs ” Smiltene”

IMG_3160

Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Smiltene” ir nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” struktūrvienība, kas izveidota, lai sniegtu atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem ar bērniem.

Adrese: Galdnieku 10B, Smiltene, LV-4729
Atbalsta centra informatīvais tālrunis: 62005085
e-pasts: centrssmiltene@agentura.lv
Vadītājs-Viktors Ņikiforovs, m.29340677, viktors.nikiforovs@agentura.lv

Atbalsta centrs darbojas ar mērķi:

  • veicināt ģimenes veida aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
  • izveidot un īstenot profesionālu atbalsta sistēmu, kuras ietvaros atbalstu sniedz gan audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem, gan bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
  • veidot starpinstitucionālu sadarbību.

Atbalsta centra kompetencē ir:

  • īstenot atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem;
  • konsultēt audžuģimenes, aizbildņus, viesģimenes par alternatīvās ārpusģimenes aprūpes jautājumiem;
  • veicināt iedzīvotāju līdzdalību bērnu alternatīvās ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstībā;
  • veicināt sociālā dialoga attīstību, līdzdarboties politikas veidošanā un īstenošanā bērnu institucionālai aprūpei alternatīvās aprūpes jomā, u.c.