DARI -domā, audz, rīkojies, iedvesmo!

30. Aprīlis, 2019
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Kopienas jauniešu radošais centrs

58444222_2195997440492109_620294617295749120_nProjekta “DARI – domā, audz, rīkojies, iedvesmo!” mērķis ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivēšana un iesaistīšana aktivitātēs ārpus formālās izglītības, kas vērstas uz personības potenciāla attīstīšanu.

Galvenās aktivitātes: 1) Projekta uzsākšanas pasākums, 2) Reziliences (saskarsmes veicināšanas) nodarbības, 3) Izbraukumu darbnīcas, 4) Motivācijas izbraukuma treniņš (3 dienas), 5) Projekta noslēguma pasākums.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši, uz kuriem ir attiecināms kāds no šiem riskiem: atkarības problēmas, izglītības iestādes ir  mainītas vairāk kā vienu reizi, fiziska vai verbāla agresija pret vienaudžiem vai priekšmetiem, pret jaunieti ir vērsta vardarbība, mobings vai izstumšana, konfliktējošas attiecības ar klases un skolas biedriem vai pedagogiem, uzvedības problēmas, neattaisnoti mācību kavējumi.

Projekta rezultātā jaunieši būs ieguvuši pieredze iesaistīties neformālās izglītības pasākumos nevalstiskajā organizācijā, būs uzlabojušās saskarsmes, sadarbības un ārā dzīves prasmes, būs palielinājusies motivācija turpināt izglītību, attīstīt savas stiprās puses un īstenot iniciatīvas.

Aktivitātes tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, ietvaros.