Ģimenes krīzes centrs “Mīlgrāvis”

Krīzes centrs “Mīlgrāvis”
Tālruņi informācijai: 67398383; 67012515
Ezera iela 21
Satiksme: Autobusi nr. 2; 24; 11; 19 līdz pieturai “Ostas iela” vai
Tramvajs nr.5 līdz pieturai “Mīlgrāvis”.

Par mums

Senie grieķi uzskatīja, ka krīze ir grūta, bīstama situācija, izšķiroša pārmaiņa dzīvē. Krīze neatgriezeniski ietekmē cilvēka dzīves uztveri, tāpēc cilvēkam tas vienmēr ir emocionāli smags posms dzīvē, jo:

 • jāiemācās sadzīvot ar realitātes nosacījumiem (jāpieņem notiekošais dzīvē);
 • jāveido dzīves plānus atbilstoši savām jaunajām spējām;
 • jāattīsta tālākdzīvošanas filozofija, saglabājot dzīves vērtības sajūtu.

Ķīniešu valodā jēdzienu „krīze” veido divas zīmes- hieroglifs, kas attēlo vārdu krīze (weiji) sastāv no zīmēm, kuras apzīmē „briesmas” (wei) un „izmaiņu iespējas” (ji) vienlaikus. Ķīniešu valodā jēdziens „krīze” nozīmē briesmas un izdevīgu gadījumu vienlaicīgi.

Nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” struktūrvienība – Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis” tika izveidots ar Rīgas domes un Bērnu un ģimenes ministrijas atbalstu un darbojas no 2006.gada.
Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”  ir institūcija, kurā tiek sniegta sociāla un psiholoģiska palīdzība krīzes situācijās nonākušām sievietēm, sievietēm ar bērniem. Ģimenes krīzes centra „Mīlgrāvis” mērķis ir veicināt krīzes situācijā nonākušās personas psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu.

Diennakts sociālos pakalpojumus  krīzes situācijā nonākušajiem krīžu centrs var nodrošināt pateicoties RD Labklājības departamenta finansējumam.

Sociālo palīdzību var saņemt:

 • Sievietes, kuras cietušas no vardarbības.
 • Sievietes, kurām ir nepieciešama palīdzība prasmju uzlabošanā un atbalsts bērnu aprūpē.
 • Nepilngadīgas grūtnieces.
 • Bez pajumtes palikušas sievietes un sievietes ar bērniem.

Diennakts sociālās palīdzības ilgums ir līdz 3 mēnešiem.

Palīdzības sniegšanas process
Krīzes centrā palīdzība balstīta uz komandas darba principiem – psihologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks, sociālie aprūpētāji. Pildot savu misiju, krīzes centra profesionāļi klientu iesaista sociālā rehabilitācijas procesā – pasākumu komplekss, kas vērsts uz:

 • vardarbības pārtraukšanu;
 • nevardarbīgas, drošas vides radīšanu;
 • jaunu sociālo prasmju un iemaņu apgūšanu;
 • vardarbības psiholoģisko seku mazināšanu.

Palīdzības process ir balstīts uz sociālā gadījuma vadīšanu, nosakot klientu pamatproblēmu, mērķus un uzdevumus.

Nepieciešamie dokumenti iestājoties institūcijā:

 • Personu apliecinoši dokumenti.
 • Sociālā dienesta nosūtījums vai krīzē esošās personas iesniegums.
 • Personas sociālā gadījuma apraksts, ko sastāda Sociālais dienests.

Pakalpojumi sievietēm, bērniem kas cietuši no vardarbības.

Dažādās krīzes situācijās t.sk. pēc pārciestās vardarbības nonākušās sievietes un sievietes ar bērniem psihosociālu palīdzību var saņemt Ģimenes krīzes centrā „Mīlgrāvis”. Krīzes centrs var uzņemt 12 klientus, uzturēšanās ilgums krīzes centrā 3 mēneši, atsevišķos gadījumos, līdz 6 mēnešiem, piedāvātie pakalpojumi krīzes centra klientiem ir bez maksas.

Ģimenes asistenta pakalpojums

ĢIMENES ASISTENTS jeb MAMMA MAMMAI

„Sākt no turienes, kur viņi ir un celt ar to, kas viņiem ir.”

Ķīniešu filozofs Lao Tse

Nodibinajuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” Ģimenes krīzes centrs „Mīlgravis” kopš 2014.gada janvāra nodrošina Ģimenes asistena pakalpojumu.

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo

prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.

Ģimenes asistents nav aukle, mājkaplotāja vai aprūpētājs. Ģimenes asistents neko nedara ģimenes vietā, bet dara kopā ar ģimenei.

Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir:

 • jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu pastāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;
 • personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciesams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā.

 

Tiesības sniegt ģimenes asistenta pakalpojumu ir personām, kuras ieguvušas augstāko

izglītību sociālajā darbā, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā, augstāko

izglītību pedagoģijā vai psiholoģijā, vai profesionālo vidējo izglītību sociālās vai veselības aprūpes jomā.

Šāda pakalpojuma attīstība ir pašvaldības iniciatīva un pašvaldība to finansē.

Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 1 gadam.

Svarīgi aktivizēt ģimenes esošos resursus, lai tā spētu patstāvīgi un pilnvērtīgi funkcionēt, lai bērni netiktu pakļauti vardarbībai un mazinātu bērni izņemšanu no ģimenes. Būtiski attīstīt prasmes pamatvajadzību nodrosināšanai – pilnvērtīgs, vecumam atbilstošs uzturs un droša vide, sekot līdzi obligāto maksajumu veikšanai, lai mazinātu risku palikt bez mājvietas, prast plānot ienākumus un izdevumus.

Ja vēlies kļūt par ģimenes asistentu vai ja Tavai ģimenei vai kādai citai ģimenei nepieciešams ģimenes asistenta pakalpojums –zvani, raksti.


Ulla Antona
Ulla Antona
Ģimenes asistentu programmu koordinatore, Ezera ielā 21, Rīga
Telefons: (+371) 26564258

Psiholoģiskā palīdzība

Informējam, ka bez maksas tiek nodrošināta psiholoģiskās palīdzības sniegšana audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, kā arī bez vecāku gādības palikušiem bērniem arī pēc pilngadības sasniegšanas.

Lai saņemtu profesionāla psihologa konsultāciju būs nepieciešams bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojums.

Noderīga informācija

Mediācija

Kas ir mediācija?
Mediācija ir palīdzība ģimenēm konfliktu un šķiršanās gadījumos.
Ģimenes mediācija ir pakalpojums, kuru piedāvā ģimenēm šķiršanās procesa laikā vai pēc šķiršanās, un to uzsākt var ierosināt viens vai abi partneri. Ģimenes mediācija ir process, kura laikā vecāki var atrast kopīgu vienošanos problēmjautājumos par bērnu. Ģimenes mediācijas klienti ir vecāki, kuri šķiras vai ir jau šķīrušies, bet nespēj vienoties nozīmīgos jautājumos, kas skar viņu bērnu (bērna dzīvesvieta, tikšanās ar bērnu, uzturlīdzekļu jautājums utml.) Klienti var būt arī audžuģimenes (adoptētāju, aizbildņu u.c.), kurās ir neatrisināti konflikti, strīdīgi jautājumi, saistībā ar bērniem.

Es vēlos brīvdienās satikties ar bērnu! Kurš un par ko turpmāk maksās? Vai tagad man vienai (vienam) būs jārūpējas par bērnu?» ir daži no jautājumiem, kuri tiek risināti ģimenes mediācijā.
Tā nav juridiska konsultācija, nedz psihoterapija vai pāra terapija, lēmumu nepieņems trešā puse un mediācija neaizvietos juridiskas darbības.

Cik ilga ir mediācija?
Mediācijas ilgums mēdz būt atšķirīgs, parasti 6 līdz 10 sesijās puses nonāk līdz domstarpību atrisinājumam. Viena sesija ilgst 1 – 1,5 stundas, un tikšanās notiek katru vai katru otro nedēļu.
Sesiju skaits un biežums ir atkarīgs no konflikta situācijas un citiem aspektiem, piemēram, partneru attieksmes pret situāciju, kādā psihoemocionālā stāvoklī atrodas bērni u.c. apstākļiem.

Kad ģimenes mediācija var palīdzēt?
Ja vecāki nevar vienoties par bērna aprūpes un audzināšanas jautājumiem;
Ja vecāki nevar vienoties par uzturlīdzekļiem, aizgādības vai saskarsmes tiesību īstenošanu;

Cik tas maksā? Viena sesija maksā 15 latus.

Kā es varu pieteikties?
Rīgā, Kungu ielā 34, Krīžu un konsultāciju centrā „Skalbes” var pa tālruni 67222922 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 vai e-pastā skalbes@skalbes.lv (pie K.Eināta, S.Knipšes, E.Āleres-Fogeles)
Tukumā, Pasta ielā 25 (Psihologu praksē pie Z.Neilandes), pieteikties pa tālruni 26551443 vai e-pastā: zanda@infonet.lv
Kandavas novadā, Skolas ielā 4, Zantes ģimenes krīzes centrā (pie Z.Neilandes), pieteikties pa tālruni 26551443 vai e-pastā: zanda@infonet.lv

(23 October 2011 | Krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” sagatavots materiāls)

Centrā strādā šādi speciālisti


Inese Tentere
Inese Tentere
Ģimenes krīzes centra „Mīlgrāvis” vadītāja, Ezera ielā 21, Rīgā
Nadežda Zeigliša – klīniskais psihologs
Ulla Antona – sociālais darbinieks, Marte Meo trenere
Larisa Piļina – sociālais aprūpētājs
Agita Sēja – sociālais aprūpētājs
Laima Vaišļa – sociālais aprūpētājs
Vineta Džeriņa – sociālais aprūpētājs

Krīzes intervences pakalpojums dzīvesvietā

No 2015. gadā Ģimenes krīzes centrs „ Mīlgrāvis” ar RD Labklājības departamenta finansiālu atbalstu realizē krīzes intervences pakalpojumu (KIP) ģimenēm dzīvesvietā:
• Sociālā darbinieka konsultācijas;
• Psihologa konsultācijas;
• Sadarbības organizēšana ar narkologu un citiem speciālistiem
Pakalpojums tiek nodrošināts: Rīgas pilsētā ģimenes dzīvesvietā, organizējot speciālistu intervenci krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, sniedzot ģimenes vajadzībām atbilstošu sociālpsiholoģisko atbalstu, kā arī piesaistot nepieciešamos pakalpojumus, lai mazinātu, novērstu bērna/u izņemšanu no ģimenes vai veicinātu atgriešanos tajā.

Pakalpojumu saņem: Rīgas pašvaldībā deklarētas ģimenes, par kurām bāriņtiesa ir pieņēmusi vienpersonisko lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu, vai bērns/i nogādāti drošā vidē ar policijas aktu,
vai
Pakalpojuma sniegšanas ilgums:līdz 1 mēnesim, ja bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības ar BT vienpersonisko lēmumu, vai policijas sastādītu aktu par bērna nogādāšanu drošā vidē.
Kā arī, ne ilgāk kā 18 dienas pēc lietas izskatīšanas BT sēdē, ja nav bijis pieņemts bāriņtiesas vienpersonisks lēmums, bet ir bijusi ierosināta administratīvā lieta.


Ziņas

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” aicina kļūt par ĢIMENES ASISTENTU

4. Augusts, 2017

Aicinām atsaukties kandidātus/es ar:augstāko izglītību sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā, sociālajās aprūpes, sociālās rehabilitācijas jomā, pedagoģijā, psiholoģijā, vai profesionālo vidējo izglītību sociālās vai veselības aprūpes jomā; vēlama darba pieredzi darbā ar bērniem un/vai ģimenēm;pozitīva un profesionāla attieksme pret Klientu; patstāvība, precizitāte un atbildības sajūta; spēja sadarboties; vietējo resursu pārzināšana. Galvenie darba pienākumi:Klienta (ģimenes ar bērniem, jaunieši […]

Decembra aktivitātes Ģimenes krīzes centrā ” Mīlgrāvis”

27. Decembris, 2016

Decembris Ģimenes krīzes centrā ” Mīlgrāvis” ir atnācis ar interesantām aktivitātēm. 17.decembrī krīzes centra bērnus un vecākus apciemoja – rūķu meitene Podziņa. Ziemassvētki tika sagaidīti draudzīgā vidē un ģimeniskā noskaņā saņemot dāvanas no draugiem un atbalstītājiem, kuras tika nodotas ar Fonda “Ziedot.lv” gādību. Šogad īpaši vēlamies pateikties Bigbank darbiniekiem, par sarūpētājām dāvanām ģimenēm!

Ģimenes krīzes centram ” Mīlgrāvis” -10 gadi

30. Augusts, 2016

Šī gada 26. augustā savu 10 gadu jubileju svinēja ģimenes krīzes centrs Mīlgrāvis. 2006. gada vasarā dibinātais krīzes centrs tobrīd bija pirmais, kurš sniedza palīdzību sievietēm ar bērniem. Arī tagad Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis” ir institūcija, kurā tiek sniegta sociāla un psiholoģiska palīdzība krīzes situācijās nonākušām sievietēm un sievietēm ar bērniem. Centra darbības mērķis ir […]

“Sievietes pret vardarbību Eiropā” (WAVE) un partnerorganizācijas aizsāk kampaņu Step Up!

25. Maijs, 2016

Rīgā, 2016. gada 25. maijā                                                                                    “Sievietes pret vardarbību Eiropā” (WAVE) un partnerorganizācijas aizsāk kampaņu Step Up! Kampaņa par sieviešu, kas cietušas no vardarbības, un viņu bērnu tiesībām saņemt atbalstu un aizsardzību   Lai gan katra trešā sieviete Eiropā ir cietusi no fiziskas vai seksuālas vardarbības, valstis, kurās šīs sievietes maksā nodokļus, nenodrošina pietiekamu pieeju specializētiem […]

Ģimenes asistenta pakalpojums 2015.gadā

2. Februāris, 2016

2015.gadā Ģimenes krīzes centrs „ Mīlgrāvis” ir sniedzis ģimenes asistenta pakalpojumus Rīgā (56 ģimenēm), Ādažu novadā (1 ģimenei), Salaspils novadā (1 ģimenei) un Liepājā (27 ģimenēm). No 2016.gadā pakalpojums tiek ieviests arī Tukuma novadā. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina sociālā darba un sociālās rehabilitācijas atbalsta pakalpojumu, sniedzot izglītojošu atbalstu. Aktuālākie risināmie jautājumi, ar kuriem ģimenes asistenti […]