Ģimenes krīzes centrs “Mīlgrāvis”

Krīzes centrs “Mīlgrāvis”
Tālruņi informācijai: 67398383; 67012515
Ezera iela 21
Satiksme: Autobusi nr. 2; 24; 11; 19 līdz pieturai “Ostas iela” vai
Tramvajs nr.5 līdz pieturai “Mīlgrāvis”.

Par mums

Senie grieķi uzskatīja, ka krīze ir grūta, bīstama situācija, izšķiroša pārmaiņa dzīvē. Krīze neatgriezeniski ietekmē cilvēka dzīves uztveri, tāpēc cilvēkam tas vienmēr ir emocionāli smags posms dzīvē, jo:

 • jāiemācās sadzīvot ar realitātes nosacījumiem (jāpieņem notiekošais dzīvē);
 • jāveido dzīves plānus atbilstoši savām jaunajām spējām;
 • jāattīsta tālākdzīvošanas filozofija, saglabājot dzīves vērtības sajūtu.

Ķīniešu valodā jēdzienu „krīze” veido divas zīmes- hieroglifs, kas attēlo vārdu krīze (weiji) sastāv no zīmēm, kuras apzīmē „briesmas” (wei) un „izmaiņu iespējas” (ji) vienlaikus. Ķīniešu valodā jēdziens „krīze” nozīmē briesmas un izdevīgu gadījumu vienlaicīgi.

Nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” struktūrvienība – Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis” tika izveidots ar Rīgas domes un Bērnu un ģimenes ministrijas atbalstu un darbojas no 2006.gada.
Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”  ir institūcija, kurā tiek sniegta sociāla un psiholoģiska palīdzība krīzes situācijās nonākušām sievietēm, sievietēm ar bērniem. Ģimenes krīzes centra „Mīlgrāvis” mērķis ir veicināt krīzes situācijā nonākušās personas psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu.

Diennakts sociālos pakalpojumus  krīzes situācijā nonākušajiem krīžu centrs var nodrošināt pateicoties RD Labklājības departamenta finansējumam.

Sociālo palīdzību var saņemt:

 • Sievietes, kuras cietušas no vardarbības.
 • Sievietes, kurām ir nepieciešama palīdzība prasmju uzlabošanā un atbalsts bērnu aprūpē.
 • Nepilngadīgas grūtnieces.
 • Bez pajumtes palikušas sievietes un sievietes ar bērniem.

Diennakts sociālās palīdzības ilgums ir līdz 3 mēnešiem.

Palīdzības sniegšanas process
Krīzes centrā palīdzība balstīta uz komandas darba principiem – psihologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks, sociālie aprūpētāji. Pildot savu misiju, krīzes centra profesionāļi klientu iesaista sociālā rehabilitācijas procesā – pasākumu komplekss, kas vērsts uz:

 • vardarbības pārtraukšanu;
 • nevardarbīgas, drošas vides radīšanu;
 • jaunu sociālo prasmju un iemaņu apgūšanu;
 • vardarbības psiholoģisko seku mazināšanu.

Palīdzības process ir balstīts uz sociālā gadījuma vadīšanu, nosakot klientu pamatproblēmu, mērķus un uzdevumus.

Nepieciešamie dokumenti iestājoties institūcijā:

 • Personu apliecinoši dokumenti.
 • Sociālā dienesta nosūtījums vai krīzē esošās personas iesniegums.
 • Personas sociālā gadījuma apraksts, ko sastāda Sociālais dienests.

Pakalpojumi sievietēm, bērniem kas cietuši no vardarbības.

Dažādās krīzes situācijās t.sk. pēc pārciestās vardarbības nonākušās sievietes un sievietes ar bērniem psihosociālu palīdzību var saņemt Ģimenes krīzes centrā „Mīlgrāvis”. Krīzes centrs var uzņemt 12 klientus, uzturēšanās ilgums krīzes centrā 3 mēneši, atsevišķos gadījumos, līdz 6 mēnešiem, piedāvātie pakalpojumi krīzes centra klientiem ir bez maksas.

Ģimenes asistenta pakalpojums

ĢIMENES ASISTENTS jeb MAMMA MAMMAI

„Sākt no turienes, kur viņi ir un celt ar to, kas viņiem ir.”

Ķīniešu filozofs Lao Tse

Nodibinajuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” Ģimenes krīzes centrs „Mīlgravis” kopš 2014.gada janvāra nodrošina Ģimenes asistena pakalpojumu.

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo

prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.

Ģimenes asistents nav aukle, mājkaplotāja vai aprūpētājs. Ģimenes asistents neko nedara ģimenes vietā, bet dara kopā ar ģimenei.

Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir:

 • jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu pastāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;
 • personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciesams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā.

 

Tiesības sniegt ģimenes asistenta pakalpojumu ir personām, kuras ieguvušas augstāko

izglītību sociālajā darbā, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā, augstāko

izglītību pedagoģijā vai psiholoģijā, vai profesionālo vidējo izglītību sociālās vai veselības aprūpes jomā.

Šāda pakalpojuma attīstība ir pašvaldības iniciatīva un pašvaldība to finansē.

Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 1 gadam.

Svarīgi aktivizēt ģimenes esošos resursus, lai tā spētu patstāvīgi un pilnvērtīgi funkcionēt, lai bērni netiktu pakļauti vardarbībai un mazinātu bērni izņemšanu no ģimenes. Būtiski attīstīt prasmes pamatvajadzību nodrosināšanai – pilnvērtīgs, vecumam atbilstošs uzturs un droša vide, sekot līdzi obligāto maksajumu veikšanai, lai mazinātu risku palikt bez mājvietas, prast plānot ienākumus un izdevumus.

Ja vēlies kļūt par ģimenes asistentu vai ja Tavai ģimenei vai kādai citai ģimenei nepieciešams ģimenes asistenta pakalpojums –zvani, raksti.


Ulla Antona
Ulla Antona
Ģimenes asistentu programmu koordinatore, Ezera ielā 21, Rīga
Telefons: (+371) 26564258

Psiholoģiskā palīdzība

Informējam, ka bez maksas tiek nodrošināta psiholoģiskās palīdzības sniegšana audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, kā arī bez vecāku gādības palikušiem bērniem arī pēc pilngadības sasniegšanas.

Lai saņemtu profesionāla psihologa konsultāciju būs nepieciešams bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojums.

Centrā strādā šādi speciālisti


Inese Tentere
Inese Tentere
Ģimenes krīzes centra „Mīlgrāvis” vadītāja, Ezera ielā 21, Rīgā
Nadežda Zeigliša – klīniskais psihologs
Ulla Antona – sociālais darbinieks, Marte Meo trenere
Larisa Piļina – sociālais aprūpētājs
Agita Sēja – sociālais aprūpētājs
Laima Vaišļa – sociālais aprūpētājs
Vineta Džeriņa – sociālais aprūpētājs

Krīzes intervences pakalpojums dzīvesvietā

No 2015.gada Ģimenes krīzes centrs „ Mīlgrāvis” ar RD Labklājības departamenta finansiālu atbalstu realizē krīzes intervences pakalpojumu (KIP) ģimenēm dzīvesvietā:
• Sociālā darbinieka konsultācijas;
• Psihologa konsultācijas;
• Sadarbības organizēšana ar narkologu un citiem speciālistiem
Pakalpojums tiek nodrošināts Rīgas pilsētā ģimenes dzīvesvietā, organizējot speciālistu intervenci krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, sniedzot ģimenes vajadzībām atbilstošu sociālpsiholoģisko atbalstu, kā arī piesaistot nepieciešamos pakalpojumus, lai mazinātu, novērstu bērna/u izņemšanu no ģimenes vai veicinātu atgriešanos tajā.
Pakalpojumu var saņemt Rīgas pašvaldībā deklarētas ģimenes, par kurām bāriņtiesa ir pieņēmusi vienpersonisku lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu, vai bērns/i nogādāti drošā vidē ar policijas aktu,
kā arī ģimenes, kurās ir risks bērnam nonākt ārpusģimenes aprūpē un saņemta informācija no BT vai Rīgas Sociālā dienesta par šādu iespējamo risku.
Pakalpojuma sniegšanas ilgums līdz 2 mēnešiem.
Ģimenes Krīzes centrs „Mīlgrāvis” kopš 2015.gada ir nodrošinājis Krīzes intervences pakalpojumu 12 ģimenēm.

Palīdzība no vardarbības cietušām personām

Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis” (adrese – Ezera ielā 21, Rīgā, tālrunis 67398383; 67012515) nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušām pilngadīgām personām.
Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta dzīvošana drošā vidē, patvērums, psihoemocionālā palīdzība un sociālais atbalsts. Uzturēšanās laikā tiek nodrošinātas psihologa, sociālā darbinieka un jurista konsultācijas.
Cietusī persona tiek motivēta atjaunot vai uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas (spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā).
Pakalpojums tiek nodrošināts 30 dienas, nepieciešamības gadījumā pakalpojums var tikt pagarināts.
Ja esi cietis, vai zini personu, kura cieš – pārtrauc vardarbību! Neesi vienaldzīgs, nepaliec malā!


Ziņas

Apmācību kurss “Bērnu emocionālā audzināšana”

1. Marts, 2018

Apmācību kurss BEA (bērnu emocionāla audzināšana) palīdzēs vecākiem labāk izprast savus bērnus no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam, kā arī palīdzēs mainīt bērna uzvedību, kad bērns ir agresīvs vai nepaklausīgs. Šī ir unikāla iespēja vecākiem pa velti iegūt atbildes par bērna audzināšanu Latvijas Universitātes profesionālā psiholoģijas maģistra studenšu grupu BEA vadītāju apmācību ietvaros. BEA programmas mērķi […]

Ģimenes krīzes centrs ” Mīlgrāvis” nodrošina rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām personām

23. Janvāris, 2018

Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis” (adrese – Ezera ielā 21, Rīgā, tālrunis 67398383; 67012515) no vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušām pilngadīgām personām nodrošina cietušo rehabilitācijas pakalpojums. Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta dzīvošanu drošā vidē, patvērums, psihoemocionālā palīdzība, sociālais atbalsts. Cietusī persona tiek motivēta atjaunot vai […]

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” aicina kļūt par ĢIMENES ASISTENTU

4. Augusts, 2017

Aicinām atsaukties kandidātus/es ar:augstāko izglītību sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā, sociālajās aprūpes, sociālās rehabilitācijas jomā, pedagoģijā, psiholoģijā, vai profesionālo vidējo izglītību sociālās vai veselības aprūpes jomā; vēlama darba pieredzi darbā ar bērniem un/vai ģimenēm;pozitīva un profesionāla attieksme pret Klientu; patstāvība, precizitāte un atbildības sajūta; spēja sadarboties; vietējo resursu pārzināšana. Galvenie darba pienākumi:Klienta (ģimenes ar bērniem, jaunieši […]

Decembra aktivitātes Ģimenes krīzes centrā ” Mīlgrāvis”

27. Decembris, 2016

Decembris Ģimenes krīzes centrā ” Mīlgrāvis” ir atnācis ar interesantām aktivitātēm. 17.decembrī krīzes centra bērnus un vecākus apciemoja – rūķu meitene Podziņa. Ziemassvētki tika sagaidīti draudzīgā vidē un ģimeniskā noskaņā saņemot dāvanas no draugiem un atbalstītājiem, kuras tika nodotas ar Fonda “Ziedot.lv” gādību. Šogad īpaši vēlamies pateikties Bigbank darbiniekiem, par sarūpētājām dāvanām ģimenēm!

Ģimenes krīzes centram ” Mīlgrāvis” -10 gadi

30. Augusts, 2016

Šī gada 26. augustā savu 10 gadu jubileju svinēja ģimenes krīzes centrs Mīlgrāvis. 2006. gada vasarā dibinātais krīzes centrs tobrīd bija pirmais, kurš sniedza palīdzību sievietēm ar bērniem. Arī tagad Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis” ir institūcija, kurā tiek sniegta sociāla un psiholoģiska palīdzība krīzes situācijās nonākušām sievietēm un sievietēm ar bērniem. Centra darbības mērķis ir […]