Krīzes intervences pakalpojums dzīvesvietā

No 2015.gada Ģimenes krīzes centrs „ Mīlgrāvis” ar RD Labklājības departamenta finansiālu atbalstu realizē krīzes intervences pakalpojumu (KIP) ģimenēm dzīvesvietā:
• Sociālā darbinieka konsultācijas;
• Psihologa konsultācijas;
• Sadarbības organizēšana ar narkologu un citiem speciālistiem
Pakalpojums tiek nodrošināts Rīgas pilsētā ģimenes dzīvesvietā, organizējot speciālistu intervenci krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, sniedzot ģimenes vajadzībām atbilstošu sociālpsiholoģisko atbalstu, kā arī piesaistot nepieciešamos pakalpojumus, lai mazinātu, novērstu bērna/u izņemšanu no ģimenes vai veicinātu atgriešanos tajā.
Pakalpojumu var saņemt Rīgas pašvaldībā deklarētas ģimenes, par kurām bāriņtiesa ir pieņēmusi vienpersonisku lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu, vai bērns/i nogādāti drošā vidē ar policijas aktu,
kā arī ģimenes, kurās ir risks bērnam nonākt ārpusģimenes aprūpē un saņemta informācija no BT vai Rīgas Sociālā dienesta par šādu iespējamo risku.
Pakalpojuma sniegšanas ilgums līdz 2 mēnešiem.
Ģimenes Krīzes centrs „Mīlgrāvis” kopš 2015.gada ir nodrošinājis Krīzes intervences pakalpojumu 12 ģimenēm.