JaunumiSeminārs “Saskarsme un bērna attīstība pirmspusaudža un pusaudža vecumposmā”

13. Augusts, 2019

Seminārs notiks 2019.gada 20.augustā plkst.10.00. Rīgas reģiona ģimeņu atbalsta centrā “Dūja” Vecumposma psiholoģiskais un fizioloģiskais raksturojums. Attīstības psiholoģiskie uzdevumi. Smadzeņu un nervu sistēmas neirobioloģija. Uzvedības problēmas (manipulācija, melošana, klaiņošana, rupjība u.c.) un risinajumi. Lektore  – Jurita Smiltiņa (mg.psych.,  doktora grāda pretendente, praktizejoša psiholoģe, sertificēta smilšu spēļu terapeite)  Pēc apmācībām tiks izsniegta apliecība Aizbildņiem un audžuģimenēm, […]

Atbalsta grupas augustā

13. Augusts, 2019

Vieta   Grupas Grupas vadītājstālrunis Pieaicinātais speciālists Dienas Laiki Vietas 1. Aizbildņi Inna Babre26221184   – 14.08.19. 10.00  Elizabetes iela 31-9, Rīga,Atbalsta centrs „Dūja” 2. Audžuģimenes Inna Babre26221184   – 29.08.19. 10.00 Elizabetes iela 31-9, Rīga,Atbalsta centrs „Dūja” RĪGA 3. Audžugimenes Jurita Smiltiņa27584992   Dace LorneteMontesori pedagogs 11.08.19. 10.00 Elizabetes iela 31-9, Rīga,Atbalsta centrs „Dūja” […]

Noslēdzies projekts “DARI – domā, audz, rīkojies, iedvesmo!”

30. Jūlijs, 2019

Jūlija beigās ir noslēdzies projekts “DARI – domā, audz, rīkojies, iedvesmo!”. Projekta mērķis bija priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivēšana un iesaistīšana aktivitātēs ārpus formālās izglītības, kas vērstas uz personības potenciāla attīstīšanu. Galvenās projekta aktivitātes:1)Projekta uzsākšanas pasākums, 2)Reziliences (saskarsmes veicināšanas) nodarbības, 3)Izbraukumu darbnīcas, 4)Motivācijas izbraukuma treniņš, 5)Projekta noslēguma pasākums. Projektā tika iesaistīti arī  tie jaunieši, uz […]

Izbraukuma seminārs jaunatnes jomas darbiniekiem

26. Jūlijs, 2019

Seminārs tiek rīkots, lai dotu iespēju paplašināt pieredzi jaunatnes jomas darbinikiem (NVO pārstāvji, izglītības un sociālā darba institūciju pārstāvji, publiskās pārvaldes pārstāvji), praktiski iejūtoties sociālā riska jaunieša lomā, kā arī paralēli apgūstot jaunas metodes, kas izmantojamas darbā ar sociālā riska jauniešiem, lai veicinātu viņu līdzdalību sociālajos procesos. Aktivitāšu īstenošanā tiks iesaistīti sociālā riska jaunieši, refleksijās […]

Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem

26. Jūlijs, 2019

 2019.gadā Aģentūra īsteno programmas “NVO fonds” atbalstītu projektu “Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem“. Balstoties uz identificētajām vajadzībām dažādām mērķa grupām Aģentūra attīsta  inovatīvus sociālos pakalpojumus un iztrādā projektus dažādām sociālās atstumtības riskam pakļautām mērķa grupām – ģimenēm krīzes situācijās, bērniem un jauniešiem ārpusģimeņu aprūpē, sociālā riska jauniešiem u.c. Projekta mērķis ir  stiprināt Nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu […]