Radošo iniciatīvu centrs

Aktivitātes uzsākusi jauna Saskarsmes veicināšanas programmas DARI pusaudžu grupa

IMG_0104

IMG_0123

IMG_0125
No 2017. gada 23. oktobra ir uzsākušās Saskarsmes veicināšanas programmas DARI aktivitātes. 15 pusaudžiem būs iespēja pārbaudīt savas spējas un iespējas 8 mēnešu programmā. Pusaudži, kas pagājušā gadā piedalījās DARI aktivitātēs, ir izveidojuši pusaudžu atbalsta grupu, kā arī ir uzsākuši darboties DARI Līderskolā.

Ziemas treniņš Saskarsmes veicināšanas programmas DARI ietvaros

IMG_3132
Pusaudžu saskarsmes veicināšanas programmas “DARI” ziemas nometne Skultes muižā no 05.-07.01. ir izdzīvota. Ir pieredzēts skarbs rūdījums pārvarot grūtības un dabas izaicinājumus dodoties pārgājienā tumsas aizsegā. Iegūta skaidrāks redzējums par mērķiem, kurp katrs jaunietis dodas. Izjustas krāšņas emocijas, iepazīti fiziski un emocionāli izaicinājumi. Ir bijušas trīs piepildītas dienas gan jauniešiem, gan darbiniekiem.

IMG_0432IMG_0417IMG_3104IMG_0387IMG_0431IMG_2983IMG_3114

Projekta " PROTI un DARI" uzsākšana

Group of people on peak mountain
No 03. oktobra Nodibinājums ” Sociālo pakalpojumu aģentūra” sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību īsteno projektu „ PROTI un DARI” . Projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Resiliences jeb Dzīvesspēka pieeja

134343322
Kopienas jauniešu radošā centra darbībā tiek īstenota dzīvesspēka (angl.-dzīvesspēks) pieeja. Šī pieeja ir radusies balstoties uz pētījumiem par to, kā cilvēki tiek galā ar traumatiskiem pārdzīvojumiem. Tā rāda, ka traumu pārdzīvošana ir individuāla un ir atkarīga no cilvēka attiecībām ar citiem, no ģimenes atbalsta, sabiedrības atbalsta sistēmas u.c. Vienlaicīgi šie pētījumi rāda, ka cilvēki pēc traumām visbiežāk ar sevi tomēr tiek galā. Taču ir arī cilvēki, kuri visu savu dzīvi nēsā pārdzīvoto traumu rētas un nespēj turpināt dzīvot uz priekšu, kas maldīgi veido gana izplatītu profesionālu apgalvojumu, ka vardarbības upuris bērnībā ir viens problemātisks pieaugušais, vai nu kā varmāka vai no jauna upuris, tomēr drīzāk jau cilvēks, kuram ir nepieciešama palīdzība. Ir pētījumi, kas rāda, ka vairāk kā divas trešdaļas no varmākām, noziedzniekiem, bērnībā ir bijuši vardarbības upuri un cietuši vienā vai citādā veidā, bet ir pētījumi, kas savukārt rāda, ka pieci no sešiem (Felitti et al.,1998, Browne, Hamilton-Giachritsis & Vettor, 2007, Falshaw, Browne, 1997, 2002) vardarbības upuriem bērnībā nekļūst par varmākām pieaugušo dzīves laikā.
Dzīvesspēka teorija ir samērā jauna teorija, kas pēdējās desmitgades laikā „iedvesmo un vada” palīdzības sniegšanas procesu bērniem un jauniešiem visā pasaulē. Profesionālajā plānā notiek diskusija par to, kas tad ir dzīvesspēks un no kā tas ir atkarīgs, t.i., kādi ir dzīvesspēka faktori. Visplašākais jēdziena dzīvesspēks skaidrojums ir sekojošs – „pozitīva adaptācija ekstrēmi grūtos apstākļos, pēc traumas pārvarēšanas, kas „vienlaikus veicina adaptācijas spēju pieaugumu” (Rutter1985; Garmezy1985; Masten and Coatsworth1998).
Resiliences pieeja uzlūko cilvēku kā vienotu veselumu, tajā:
 Personība ir definēta kā unikāla – personības iezīmes, talants un iespējas ir pievienotas, lai radītu spēku;
 Konsultēšana ir centrēta uz iespējām, un nevis uz problem;
 Personīgais stāsts ir unikāls, tas ļauj iepazīt cilvēku;
 Traumatisms bērnībā ir prognozējams. Tas var pavājināt vai stiprināt cilvēku.
Dzīvesspēka resurss ir visiem neatkarīgi no traumas dziļuma. Mūsu uzdevums to aktivizēt saprotot, ka „trauma neesmu es pats, bet tas, ko es esmu pieredzējis. Pieredze dara mani bagātāku, tā ir iespēja man palīdzēt otram».

Dzīvesspēka pieejas būtība
Ko nozīmē dzīvesspēka pieeja, pieeja ar dzīvesspēku? Vai tā ir kāda jauna skola par saprašanu un intervenci, jauna darba metodoloģija vai kas cits?
1.Dzīvesspēka pieeja ir drīzāk uzstādījums/ticība, attiecības, saprašana.
Šī pieeja sastāv no uzstādījumu, attiecību, vērtību kompleksa, kuras centrā ir koncepcija, ka cilvēku spējas, to kapacitāte tikt galā ir lielāka, nekā mēs domājam, un palīdzēšanas uzdevums ir palīdzēt cilvēkam mobilizēt savus resursus un tikt pašam galā ar problēmu. Citiem vārdiem sakot, palīdzot, mēs pamatā neinteresējamies par problēmu, bet par resursiem, un stiprajām cilvēka pusēm..
Dzīvesspēks atļauj skatīties un attiekties pret cilvēku, kas ir pārdzīvojis smagu dzīves negadījumu, kā pret personību, kā pret cilvēcisku būtni, bet nevis upuri. Nepieciešamība atbalstīt dzīvesspēku cilvēkā, t.i., viņa pilno kapacitāti traumas pārvarēšanā, mūs liek viņu uztvert kā subjektu, kas veido savas attiecības ar citiem, bet nevis kā cilvēku ar problēmām, varmācības upuri, kas bieži notiek palīdzošo profesiju praksē.
2.Eklektiskā pieeja
Svarīgi ir atzīmēt, ka dzīvesspēka pieeja kā ideju un zināšanu sistēma, kas orientēta uz intervenci, pamatojas uz pētījumiem un zināšanām no dažādām teorētiskām skolām un novirzieniem, kas to veido par eklektisku pieeju, kas „aizņemās” un „ sintezē” resursus no visām cilvēku zināšanām. Tas atver telpu diskusijām un meklē atbildes no dažādiem uzskatu viedokļiem, pieņemot, ka cilvēciskā būtne un viņa attiecības ar pasauli ir sarežģīta matērija, pēc definīcjas, ļoti iespējams, līdz galam neizpētīta.
Intervences plānā eklektika izpaužas pašā dzīvesspēka terapijas saprašanā, un tā ir speciālistu komandas darba saprašana un sistēmiska pieeja, kas atbalsta visu ģimeni, un kas pieskarās sociālajiem, psiho-sociālajiem un psiho-terapeitiskiem aspektiem.
3. Jauna saprašana par cilvēka stiprajām pusēm
Jaunā saprašana par cilvēka stiprajām pusēm un to mobilizēšanu ir tajā, ka tai jāpalīdz cilvēkam pašam tās atklāt. Ar šo pieeju darba princips ar stiprajām pusēm atrod jēgu saprašanā, ka šīs stiprās puses ir individuālas, ka mēs nerunājam par stipro un vājo pretstatu, bet spēju katru pusi redzēt kā stipru. Dzīvesspēka speciālisti pievēršās problēmas izskatīšanai kā iespējai, atrisinājuma meklēšanai, izmantojot pašu problēmu, pat vēl vairāk, – viņi to izskata kā spēka avotu. Strādājot ar cilvēkiem, kuri ir pārdzīvojuši nopietnus pārbaudījumus, interese tiek vērsta tieši uz to, kādā veidā, ar kādu kapacitāti un kadām spējām ir pārvarēti pārbaudījumi, un nevis uz pašu pārbaudījumu.
4. Dzīvesspēka pieeja ir darbības, intervences pieeja. Tieši cenšanās kaut ko darīt, bet ne tikai apsekot un analizēt, nosaka šo pieeju piemērotu sociāli-pedagoģiskam darbam. Metodes dzīvesspēka veicināšanai ir dažādas- saruna, radošas nodarbes, kopā būšana un darīšana

Projekts "Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā"

Projekta mērķis ir veicināt sociālā riska jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības procesos un iesaisti brīvprātīgajā darbā, attīstot “Kopienas jauniešu resursu centra” kapacitāti.

Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros tiek plānotas aktivitātes sekojošos virzienos:

  • “Kopienas jauniešu resursu centra” kapacitātes pilnveidošana,
  • Sociālā riska jauniešu praktiska iesaiste brīvprātīgajā darbā,
  • Izmantotās metodikas un labās prakses izplatīšana reģionos,
  • Aktīva līdzdalība politikas plānošanas un politikas dokumentu izstrādes procesos.ratnieki 001-126

Pēdējos gados Aģentūras darbībā izmantotā un arī šajā projektā plānotā Resiliences pieeja norāda uz personas pozitīvo resursu atklāšanu un stiprināšanu, neskatoties uz piedzīvotām neveiksmēm vai traumām un līdzšinējo negatīvo pieredzi. Sociālā riska jauniešu gadījumā tas ir aktuāli ne tikai indivīda līmenī, kad tiek uzlabota viņa personiskās dzīves kvalitāte, bet arī kopienas un sabiedrības līmenī, jo pozitīvas pārmaiņas ietekmē kopējo sabiedrības labklājību.

Projekta ietvaros kā alternatīvu sociālā riska grupas jauniešiem gribam piedāvāt “Kopienas jauniešu resursu centru”, kas piedāvātu1)vietu, kur satikties, 2)nodarbības, kas stiprina jauniešu resursus un sniedz zināšanas par iespējām īstenot savas iniciatīvas un līdzdarboties, 3)iespējas iesaistīties brīvprātīgajā darbā, 4)saņemt mentoru atbalstu, 5)grupas atbalstu, – neatkarīgi no jaunieša līdzšinējās pieredzes, grūtībām, neveiksmēm.

Projekts tiek īstenots programmas “NVO fonds” ietvaros.


Ziņas

DARI -domā, audz, rīkojies, iedvesmo!

30. Aprīlis, 2019

Projekta “DARI – domā, audz, rīkojies, iedvesmo!” mērķis ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivēšana un iesaistīšana aktivitātēs ārpus formālās izglītības, kas vērstas uz personības potenciāla attīstīšanu. Galvenās aktivitātes: 1) Projekta uzsākšanas pasākums, 2) Reziliences (saskarsmes veicināšanas) nodarbības, 3) Izbraukumu darbnīcas, 4) Motivācijas izbraukuma treniņš (3 dienas), 5) Projekta noslēguma pasākums. Projekta mērķa grupa ir […]

Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā

10. Septembris, 2018

Kopš šī gada pavasara Aģentūra īsteno NVO fonda programmas ietvaros atbalstītu projektu “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”. Sešu mēnešu laikā ir notikušas darbinieku apmācības, izstrādāta stratēģija mērķtiecīgam darba ar riska jauniesiem brīvprātīgā darba kontekstā. Ir notikuši semināri Latvijas reģionos, ar atsevišķām organizācijām un pašvaldībām uzsākta sadarbība. Jauniešiem joprojām ir pieejamas “Reseliences grupas nodarbības”, projektu […]

DARI noslēguma pasākums ar laivu braucienu

28. Jūnijs, 2018

Pagājušajā nedēļa ar laivu braucienu un simbolisku, pirms 8 mēnešiem apraktas, pudeles izrakšanu ir noslēdzies pusaudžu saskarsmes veicināšanas programmas DARI 1 līmenis. Astoņu mēnešu laikā pusaudžiem un viņu ģimenēm bija iespējams saņemt individuālas speciālistu konsultācijas, mentoru atbalstu, piedalīties grupu nodarbībās, nometnēs, piedzīvot izdzīvošanas pasākumus, doties ekskursijās, radīt teātra izrādi un uzstāties. Rezultātā dalībnieki ir kļuvuši […]

Apmācības “Reseliences pieeja darbā ar sociālā riska jauniešiem” Liepājā

11. Jūnijs, 2018

  Apmācības Liepājā. Par sociālā riska jauniešiem, reselienci un brīvprātīgo darbu. Apmācības tika rīkotas NVO fonta programmas finansētā projekta “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgalā darbā” ietvaros.  Apmācības vada Jurita Smiltiņa. Apmācībās iekļautās tēmas 1) Resiliences jeb dzīvesspēka būtība un dzīvesspēka aktivizēšanas iespējas. 2) Mērķagrupas psiholoģiskā un sociālā portreta raksturojums. 3) Uzvedības un personības traucējumu izpausme […]

“Proti un Dari” – jaunas prasmes GRT jauniešiem

15. Maijs, 2018

Kopš 2017.gada rudens Aģentūra īsteno projektu “Protu un Dari”. Viena no projekta mērķa grupām ir jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem – jaunieši, kuriem nodarbinātība un izglītība klasiskajā izpratnē ir grūti sasniedzama. Projekta ievaros veicam virkni interaktīvus uzdevumus, kas attīsta saskarsmes prasmes un ļauj veiksmīgāk integrēties sabiedrībā. Nodarbību vadītajas Agneses komentāri: “Šodien projekta “proti un dari” […]