Projekts “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”

Projekta mērķis ir veicināt sociālā riska jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības procesos un iesaisti brīvprātīgajā darbā, attīstot “Kopienas jauniešu resursu centra” kapacitāti.

Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros tiek plānotas aktivitātes sekojošos virzienos:

  • “Kopienas jauniešu resursu centra” kapacitātes pilnveidošana,
  • Sociālā riska jauniešu praktiska iesaiste brīvprātīgajā darbā,
  • Izmantotās metodikas un labās prakses izplatīšana reģionos,
  • Aktīva līdzdalība politikas plānošanas un politikas dokumentu izstrādes procesos.ratnieki 001-126

Pēdējos gados Aģentūras darbībā izmantotā un arī šajā projektā plānotā Resiliences pieeja norāda uz personas pozitīvo resursu atklāšanu un stiprināšanu, neskatoties uz piedzīvotām neveiksmēm vai traumām un līdzšinējo negatīvo pieredzi. Sociālā riska jauniešu gadījumā tas ir aktuāli ne tikai indivīda līmenī, kad tiek uzlabota viņa personiskās dzīves kvalitāte, bet arī kopienas un sabiedrības līmenī, jo pozitīvas pārmaiņas ietekmē kopējo sabiedrības labklājību.

Projekta ietvaros kā alternatīvu sociālā riska grupas jauniešiem gribam piedāvāt “Kopienas jauniešu resursu centru”, kas piedāvātu1)vietu, kur satikties, 2)nodarbības, kas stiprina jauniešu resursus un sniedz zināšanas par iespējām īstenot savas iniciatīvas un līdzdarboties, 3)iespējas iesaistīties brīvprātīgajā darbā, 4)saņemt mentoru atbalstu, 5)grupas atbalstu, – neatkarīgi no jaunieša līdzšinējās pieredzes, grūtībām, neveiksmēm.

Projekts tiek īstenots programmas “NVO fonds” ietvaros.