Pakalpojumi

 

 

Speciālistu konsultācijas

Psiholoģiskā palīdzība

Kurzemes reģions
Liepāja Dace Kaupa

Liepāja, Ventas iela 3a,

privātprakses telpās

Tālr.:29322651, dace.kaupa@gmail.com

Pirmdienas

Otrdienas

Trešdienas

 

plkst. 9.45 – 17.oo

plkst. 9.45 – 17.oo

plkst. 9.45 – 17.oo

 

Ventspils Antoņina Zēberga

Dienas centrs bērniem, Lielais prospekts 18-1

Tālr.: 29187021, antoninai@inbox.lv

Pirmdienas

Ceturtdienas

Otrdienas

plkst.18.oo- 21.oo

plkst.18.oo- 21.oo

no rīta puses – pēc vajadzības

Kandava Dace Giela

Kandavas soc.palīdzības centrā, Jelgavas iela 4a ,Tālr.:29570896, dacegiela@inbox.lv

Piektdienas plkst.11.oo – 16.oo

pārējās dienās-pēc vienošanās

Zemgales reģions
Rīga Dace Kaupa

Elizabetes ielā 31-5, Rīga

Tālr.:29322651, dace.kaupa@gmail.com

Ceturtdienas

Piektdienas

plkst. 17.oo – 19.oo

plkst. 10.oo – 19.oo

 

Dobele Inga Āboliņa

Jauniešu iniciatīvu un veselības centrā

Dobele, Brīvības iela 23,

Tālr.:63725550, inabolina@inbox.lv

Piektdienas

 

plkst. 9.oo – 16.oo

 

pārējās dienās-pēc vienošanās

Latgales reģions
Rēzekne Olga Timofejeva

Lubānas iela 49,  Rēzekne

Tālr.: 29158716, Olka13@inbox.lv

Pirmdienas

Piektdienas

plkst.  8.oo  – 18.oo

plkst. 10.3o – 18.oo

 

Jēkabpils Inita Zarkeviča

Jēkabpils, Dambja iela 10

Privātprakses telpās

Tālr.:29516749, inita.zarkevicha@inbox.lv

Otrdienas

Trešdienas

Ceturtdienas

plkst. 16.oo – 20.oo

plkst.10.oo – 17.oo

plkst. 12.oo – 16.oo

Daugavpils Inita Zarkeviča

Daugavpils, Mazā dārza iela 1-3

Privātprakses „Tilts” telpās

Tālr.:29516749, inita.zarkevicha@inbox.lv

Otrdienas plkst.10.oo – 17.oo
Vidzemes reģions
Valmiera Mārīte Nimroda

Valmiera, Lāčplēša ielā 2,

Novada domes ēkā

Tālr.:29173657, marite.nimroda@va.lv

 

Trešdienas

 

plkst. 8.oo – 20.oo

pārējās dienās-pēc vienošanās

Madona Dace Plotkāne

Madonas nov. Parka iela 4, soc.dienesta telpās

Tālr.26035737, lielmagonas@inbox.lv

Piektdienas

Trešdienas

plkst. 10.oo – 16.oo

plkst. 10.oo – 16.oo

citos laikos -pēc vienošanās

Gulbene Ruta Abramova

Dīķa iela 1, soc.dienesta telpās

Tālr. :26567513, ruta@gulbene.lv

Piektdienas

 

no plkst.14.oo – 19.oo

pārējās dienās-pēc vienošanās

Psihoterapijas pakalpojumi

Kas ir psihoterapija?

Psihoterapija ir konsultatīva palīdzība cilvēkam viņa dzīves grūtību risināšanā, ļaujot dziļāk izprast sevi un savas vajadzības, veicinot personīgo resursu apzināšanos un spēju uzņemties atbildību par savas dzīves izvēlēm.

Tā  ietver sarunu  un citu konsultatīvo metožu izmantošanu (piem., lomu spēles, elpošanas un relaksācijas tehnikas, radošas aktivitātes u.c.).

„Sociālo pakalpojumu aģentūrā”  konsultē dažādu psihoterapijas virzienu psihoterapeiti:

1) Geštaltterapijas

Geštaltterapija ir izveidojusies, apvienojot humānistiskās psiholoģijas, psihoanalīzes un ķermeniski orientētās psihoterapijas sasniegumus. Geštaltterapijā notiek darbs ar cilvēka dzīvi kopveselumā: ar sajūtām un norisēm ķermenī, emocijām, domām, attiecībām un garīgo nostāju.

Geštaltterapija palīdz gan pārvarēt psiholoģisku traumu sekas, gan arī pilnveidot sevi. Dziļāk un skaidrāk apzinoties savas izjūtas un vajadzības, klients spēj labāk uzņemties atbildību par savu rīcību un tās sekām. Šai terapijai ir raksturīga tehniku daudzveidība, taču cilvēks vienmēr tiek rosināts pārdzīvot un apzināties notiekošo „šeit un tagad”: savas pašreizējās jūtas, emocijas un atbildību.

Geštaltterapija ir brīva no vērtējumiem. Tā ir vērsta nevis uz problēmu cēloņu meklēšanu: „Kāpēc noticis tā?”, bet uz vēlamām izmaiņām un attīstību: „Ko tu gribi? Kā to sasniegt?”.

Geštaltterapija notiek individuāli, sadarbojoties klientam un psihoterapeitam, kā arī terapeitiskā grupā.

3) Smilšu terapijas

Vairāk kā pusgadsimtu atpakaļ Smilšu spēli (Sandplay) ieviesa Junga analītiķe Dora Kalfa. Balstoties uz K.G. Junga analītisko teoriju D.Kalfa sāka aktīvi attīstīt Smilšu spēles terapijas metodi. Latvijā smilšu spēles terapijas metode ir kopš 2005.gada. (Sīkāka informācija par smilšu spēles terapiju Latvijas smilšu spēles terapijas biedrības mājas lapā www.smilsuspeles.lv un www.jungiansandplay.lv ).

Smilšu spēles terapija ir piemērota gan bērniem, gan pieaugušajiem. Smilšu spēles terapijas procesa pamatā ir smilšu bilžu veidošana, izmantojot miniatūrās figūriņas, smiltis smilšu kastēs un ūdeni.  Smilšu spēle ir neverbālā metode, kas nozīmē, ka smilšu bilžu veidošanas, radīšanas procesam tiek veltīta būtiska uzmanība. Tāpat kā sapņi, smilšu bildes ar tās simboliem atklāj cilvēkam pirmsrunas un neverbālos piedzīvojumus un saturu, kas palīdz izspēlēt neapzinātos konfliktus, kā arī paplašina apziņas un darbības līmeņus.  Smilšu spēles terapijas metode ir efektīva, palīdzot plašam problēmu lokam.

 

Supervīzijas un koučings

Kas ir supervīzija?

Supervīzija ir mērķtiecīgs un organizēts konsultēšanas process, kura rezultātā tiek sniegts atbalsts un palīdzība cilvēkam darba situāciju un profesionālo jautājumu risināšanā. Supervīzijas mērķis ir uzlabot darbinieka  spējas un prasmes būt labam speciālistam savā darba jomā.  Supervīzijas procesa gaitā tiek meklētas jaunas pieejas darba situāciju un jautājumu risinājumiem, tiek apgūtas jaunas darba prasmes un iemaņas,  paplašināts skatījums uz savu profesionālo darbību,  pilnveidošanos un attīstību. Supervīzija ietver administratīvos, izglītojošos, atbalstošos un novērtējošos aspektu. Supervīzijas veic supervizori – speciāli sagatavoti profesionāļi ar  izglītību supervīzijā.

Supervīzijai izšķir vairākas formas:

 • Individuālā supervīzija (Individuālā supervīzijā supervizējamais var dziļāk un daudzpusīgāk atklāt un izvērtēt savas jūtas, pārdomas, radušos neizpratni vai grūtības savā darbā. Savukārt supervizors nodrošina supervizējamam konfidencialitāti, uzticēšanās un atklātības gaisotni. Uzsākot profesionālas attiecības, supervizors un supervizējamais veido kopīgu telpu. Īpaši būtisks kļūst dialogs kā vienota mijiedarbība, kurā palielinās individuāla ieguldījuma nozīme. Atšķirībā no patstāvīgas zināšanu un informācijas studēšanas tajā tiešā veidā tiek iegūta jauna sapratne un jauna pieredze uz vienotas izpratnes un savstarpējā dialoga bāzes),
 • Grupas supervīzija (Grupas supervīzija ir speciālistu konsultēšana vairāku personu klātbūtnē. Grupu supervīzijā iesaistītie speciālisti neveido vienu personālu, bet supervīzijā ņem dalību nākot no dažādām iestādēm.  Grupu supervīzijai ir liela nozīme tieši izglītojošā supervīzijā, kad tiek apspriesti diagnostiskie jautājumi, kas saistīti ar atlasi un efektīvu darbošanos grupā. Grupu supervīzijas priekšrocība slēpjas faktā, ka tā veido dabisku vidi profesionālajai socializācijai un šādi ir iespējams arī gūt nepastarpinātu pieredzi).
 • Komandas supervīzija (Komandu supervīzijas izmanto personāla kvalifikācijas pilnveidošanai savas organizācijas ietvaros. Piedaloties visai darbinieku komandai, tiek analizēts tas veids, kādā komandas locekļi dod savu ieguldījumu un sastrādājas izvirzītā mērķa sasniegšanā),
 • Vadītāju supervīzija visbiežāk notiek, supervizoram individuāli strādājot ar organizācijas vadītāju un risinot vadītāja un personāla sadarbības jautājumus. Supervīziju gaitā vadītājs var pilnveidot savas vadīšanas prasmes, paplašināt izpratni par saskarsmes procesiem vai, citiem vārdiem, – paaugstināt savu sociālo un emocionālo kompetenci. Šajā gadījumā vadītāji saņem gan atbalstu, gan risina dažādas vadības dilemmas, piemēram, darbinieku motivēšanu, krīzes vadību, konfliktus, u.c. problēmas. Vadītāju supervīzija ir ļoti būtiska, jo vadītājs organizācijā ir atbildīgs par struktūras veidošanu, organizācijas kultūras un labvēlīga mikroklimata uzturēšanu, un bieži tieši vadītāji savā darba praksē sastopas ar visdažādāko jautājumu risināšanu – konflikta situācijām darba vidē, informācijas aprites grūtībām, darbinieku atšķirīgajām gaidām un kompetenci, atbildību par darba efektivitāti un taml.,
 • Lielai organizācijai, kurai ir vairākas struktūrvienības piemēro organizācijas supervīziju. Šis supervīzijas veids paredz struktūrvienību vadītāju kopīgas supervīzijas sesijas grupas formā. Supervizors var piedāvāt neitrālu skatījumu no malas uz sadarbības problēmām vai problēmsituāciju, palīdzēt izprast problēmu cēloņus, stiprināt sadarbību, iemācīt risināt konfliktus un panākt konstruktīvu vienošanos. Ja vienā organizācijā ir vairākas struktūras vai vairākas projektu grupas ar specifiskiem darba uzdevumiem, tad supervīzija ir labs instruments, ar kura palīdzību var nodrošināt vienota mērķa uzturēšanu un adekvātu informācijas apriti veidojot vienotu lielās komandas darbu.

Kas ir koučings?

Koučings – ir konsultatīvas atbalsts, kura mērķis ir paaugstināt cilvēka rezultatīvos rādītājus,  pilnveides un attīstības procesus. Koučings ir treniņš ar noteiktu aktivitāšu kopumu, lai cilvēks sasniegtu sev nozīmīgus mērķus. Koučingam ir noteikts laika rāmis un sava racionāla struktūra, kas veidota saskaņā ar plānu: mērķis, realitātes analīze, iespēju meklēšana un izvēle.

Aģentūras supervīzori piedāvā
 • Individuālās supervīzijas,
 • Grupu supervīzijas,
 • Komandas supervīzijas,
 • Vadītāju supervīzijas,
 • Organizācijas supervīzijas,
 • Organizāciju koučingu.

 

Speciālisti strādā pēc iepriekšēja pieraksta. Ja vēlaties sadarboties ar kādu no Aģentūras supervīzoriem, jums ir iespēja pierakstīties pie speciālista pa telefonu vai e-pastu (skat. speciālistu kontaktus).

Psihoterapeitu un psihologu prakses

Nodibinājumā “Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” darbojas psihoterapeiti un psihologi , kas sniedz pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem (individuālas, pāru un ģimenes konsultācijas).

Aģentūrā strādājošie psihoterapeiti un psihologi nodrošina:

 • konsultācijas,
 • grupu nodarbības.

Speciālisti strādā pēc iepriekšēja pieraksta.

Ja vēlaties sadarboties ar kādu no Aģentūras psihoterapeitiem un psihologiem, jums ir iespēja pierakstīties pie speciālista pa telefonu vai e-pastu (skat. speciālistu kontaktus).

Ieva Lāss

IEVA

Junga analītiskā psihoterapeite apmācībā

Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja

Bērnu psihoanalīzes apmācībā

Sertificēta Supervizore, lektore

Atziņa, kas iedvesmo:

Kurš skatās uz ārpusi – sapņo, kurš skatās uz iekšpusi – pamostas. /K.G.Jungs/

Akadēmiskā izglītība:

2006.-2008.

Studijas sociālā darba profesionālā maģistra programmā Psihosociālā darba        specializācijā Rīgas Stradiņa universitātē.

1994.-1998.

Studijas sociālā darba profesionālā bakalaura programmā SDSPA “Attīstība”

Profesionālā izglītība:

2015.- līdz šim

Apmācībās Maskavas Analītiskās psiholoģijas Asociācijas (MAAP) 2 gadīgā apmācību programmā bērnu psihoanalīzē.

2011.- līdz šim

Apmācības Junga analītiskajā psiholoģijā. Iegūstamā kvalifikācija: Junga analītiskais psihoterapeits.

2012.-2013.

Apmācības Marte Meo metodes izmantošanā. Iegūtā kvalifikācija: Marte Meo praktiķis

2005.-2007.

Izglītība Smilšu spēles terapijā. Kvalifikācija: Smilšu spēles terapijas metodes praktizētājs.

Darba jomas:

Individuālās psihoterapijas un smilšu spēles terapijas metodes prakse bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;

Individuālo un grupas supervīziju privātprakse;

Lekciju un semināru vadīšana

Pieredze ģimeņu ar bērniem sociālā darba, psihosociālā konsultēšanā no 2001. gada; smilšu spēles terapijas metodes praktizēšanā no 2005.gada; Supervizors sociālajiem darbiniekiem no 2005.gada. Lekciju vadīšanas pieredze no 2000.gada dažādās Latvijas augstskolās. Psihoterapeita prakse no 2011.gada.

Kontakti:

Tālrunis: +371 2822040

e-pasts ieva.lass@gmail.com

www.jungiansandplay.lv

Inese Bordāne

Telefons: (+371) 27845508

e-pasts: inese.bordane@gmail.com

Psihologa konsultācija būs piemērota izvēle, kad tiek meklēts pareizais risinājums kādai ļoti konkrētai sadzīviskai, attiecību vai emocionālai problēmai. Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam labāk orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām, kā arī ar tā brīža emocijām, palīdzēt atrast veidu, kā mazināt stresu, atrast veidu, kāda rīcība uz doto brīdi būtu visadekvātākā, lai cilvēks būtu saskaņā ar sevi vai ar būtu jau apzināts solis problēmas risināšanā.

Savā darbā izmantoju smilšu spēles terapijas metodi.

Galvenās tēmas, kurās tiks sniegta palīdzība :

 • identitātes stiprināšana, pašvērtējuma celšana, stresa pārvarēšanas tehnikas;
 • attieksmes maiņa, paskatoties citādāk uz kādu esošo problēmu, dažādām grūtībām, kas saistītas ar bailēm, posttraumatisko stresu;
 • bērnu uzvedības problēmas un attiecību grūtības gan skolā, gan ģimenē,;
 • atbalsts krīzes situācijās, traumatiskās pieredzes seku  un trauksmes mazināšana;
 • Psihologs izglīto, sniedz informāciju par likumsakarībām, jo nereti zināšanu trūkums par tām ir problēmu cēlonis;
 • Emocionālās un intelektuālās sfēras diagnostika, izvērtējums.

 

Jurita Smiltiņa

 

IMG_2722_pp copy

Telefons ( + 371) 27584992

E-pasts: jsmiltina@gmail.com

Psihoterapijas virzieni:

psihodinamiskā psihoterapija, smilšu spēļu terapija

Izglītība:

no 2018.g. – doktora grāda pretendente.

2013.-2018. – Daugavpils Universitāte, Sociālās psiholoģijas doktorantūra.

2012.– 2015 .g.- Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūts, Rīga. Smilšu spēles terapijas metodes apmācība.

2004.-2007.g. –Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā.

1999.-2002.g. – Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts. Psihodinamiskās psihoterapijas bāzes izglītības programma.

1994.-1999. – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. Profesionālais maģistra grāds skolas un ģimenes psihologa kvalifikācijā

Palīdzības iespējas:

- uzvedības problēmas bērniem,

-psihosomatiskās saslimšanas,

- attiecību problēmas,

- u.c.

Inga Kimbore – Āboliņa

i.kimbore-abolina

Telefons: (+371) 29786288

E-pasts: i.kimboreabolina@gmail.com

Dzīves visļaunākajos brīžos bieži vien apslēptas dus pašu labāko brīžu sēklas. Ja krīzi uzlūkojam kā jaunu iespēju, dzīve nekļūst vieglāka, taču sniedz lielāku apmierinājumu.
(Džo Kogels)

Psihoterapijas virziens:

Geštaltterapija, smilšu spēļu terapijas metodes praktizētāja

Izglītība:

 • Rīgas Geštalta institūts (Psihoterapeits, Geštaltterapeits),
 • LU Ekonomikas un vadības fakultāte 2006. (sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā),
 • Sociālā darba sociālās  pedagoģijas, augstskola „ Attīstība” 2002. (augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā).

Papildus apmācības:

 • Darbs ar metaforiskām un asociatīvām kārtīm (OH-Cards)_2011;
 • Darbs ar seksualitāti geštaltterapijā_ 2010;
 • Emocionālā intelekta attīstība ar spēļu terapijas palīdzību_2009;
 • Spēļu terapijas metodes un pielietojums darba ar bērniem un pusaudžiem_2008;
 • Darbs ar depresīviem klientiem_2004;
 • Vecāku apmācības programma „Bērnu emocionālas audzināšana”_2004;
 • Ģimenes izglītības un atbalsta grupu vadīšana_2000;
 • Konfliktu menedžments_1999

Palīdzības iespējas risinot sekojošas grūtības:

 • krīzes un konfliktu situācijas ģimenē, pāru attiecībās un darba vidē (t. sk. vecāku un bērnu saskarsmes grūtības),
 • iekšējie konflikti (dzīves jēgas meklējumi, neapmierinātība ar savu dzīvi, attiecību grūtības, emocionālā izdegšana, personiskās izaugsmes jautājumi u.c.),
 • bērnu uzvedības problēmas skolā un ģimenē, Izglītojošo/atbalsta un terapeitisko grupas vadīšana, personības izaugsmes treniņi.

Citi pakalpojumi

Telpu īre

Izīrējam zāli semināriem, lekcijām, atbalsta grupām un tml. Telpas atrodas Elizabetes iel a 31-5, Rīgā , labā stāvoklī. Zāle -33 kv.m., ir 25 krēsli, iespēja kafijas/tējas pauzēm, 2 WC.

Atsevišķi vienojoties – pieejams projektors.

 • Maksa:
  darba dienās, ja telpas tiek izīrētas līdz pl.17.00 – Eur 45,-
  darba dienu vakariem (sākot no pl.18.00) – par vakaru – Eur 22,-
  par dienu + vakaru – Eur 45
  brīvdienās par visu dienu – Eur 50
 • Tuvāka informācija:
  Jurita Smiltiņa  (+371) 27584992
  e-pasts: spaizglitiba@gmail.com

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem

images (1)

No 2017.gada Sociālo pakalpojumu aģentūra Rīgas pilsētā sniedz Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot atbilstoši Klienta vajadzībām sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu, uzlabošanu un stabilizēšanu. Šobrīd pakalpojums tiek sniegts 2 ģimenēm.

Individuālais sociālās rehabilitācijas pakalpojums ietver pasākumu kopumu (dažādu speciālistu konsultācijas un aktivitātes) psihosociālā atbalsta sniegšanai personai atbilstoši personas individuālām vajadzībām, ņemot vērā Sociālā dienesta veikto personas sociālās situācijas un sociālās funkcionēšanas izvērtējumu, konstatētās sociālās problēmas, problēmu iespējamos risinājumus un sociālās rehabilitācijas mērķus.

Pakalpojuma koordinatore Inese Tentere, Ezera 21,Rīga

telefons +371 29405305

e-pasts inese.tentere@inbox.lv

 

 

ĢIMENES ASISTENTS jeb MAMMA MAMMAI

images 3

„Sākt no turienes, kur viņi ir un celt ar to, kas viņiem ir.”

Ķīniešu filozofs Lao Tse

Nodibinajuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” kopš 2014.gada janvāra nodrošina Ģimenes asistena pakalpojumu.

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo

prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.

Ģimenes asistents nav aukle, mājkaplotāja vai aprūpētājs. Ģimenes asistents neko nedara ģimenes vietā, bet dara kopā ar ģimenei.

Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir:

 • jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu pastāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;
 • personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciesams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā.

 

Tiesības sniegt ģimenes asistenta pakalpojumu ir personām, kuras ieguvušas augstāko

izglītību sociālajā darbā, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā, augstāko

izglītību pedagoģijā vai psiholoģijā, vai profesionālo vidējo izglītību sociālās vai veselības aprūpes jomā.

Šāda pakalpojuma attīstība ir pašvaldības iniciatīva un pašvaldība to finansē.

Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 1 gadam.

Svarīgi aktivizēt ģimenes esošos resursus, lai tā spētu patstāvīgi un pilnvērtīgi funkcionēt, lai bērni netiktu pakļauti vardarbībai un mazinātu bērni izņemšanu no ģimenes. Būtiski attīstīt prasmes pamatvajadzību nodrosināšanai – pilnvērtīgs, vecumam atbilstošs uzturs un droša vide, sekot līdzi obligāto maksajumu veikšanai, lai mazinātu risku palikt bez mājvietas, prast plānot ienākumus un izdevumus.

Ja vēlies kļūt par ģimenes asistentu vai ja Tavai ģimenei vai kādai citai ģimenei nepieciešams ģimenes asistenta pakalpojums –zvani, raksti.

Ulla Antona

Ģimenes asistentu pakalpojuma koordinatore, Ezera ielā 21, Rīga

Telefons: (+371) 26564258

E-pasts: ulla.a@inbox.lv

 

Agrīnās intervences programma bērniem ar garīgās attīstības un uzvedības traucējumiem un viņu ģimenēm

ratnieki 001-126

Sociālo pakalpojumu aģentūra” sadarbībā ar „ Latvijas autisma centru”  no 2016. gada janvāra Rīgas pilsētā ir uzsākusi realizēt „ Sociālās rehabilitācijas un agrīnās intervences programmu

bērniem ar garīgās veselības traucējumiem un viņu ģimenēm”.

Programmas ietvaros ģimenēm ir iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas ietver psiholoģisko izpēti, speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, speciālā pedagoga, ergoterapeita, mūzikas terapeita, deju un kustību terapeita un logopēda) individuālās konsultācijas bērniem un bērna ģimenes locekļiem ,  fokusētas atbalsta-izglītojošās grupas bērnu ģimenes locekļiem, saskarsmes treniņa un dusmu kontroles grupu programmu bērniem, ABA (Applied Behavior Analyse) terapiju, konsultācijas bērna dzīvesvietā vai izglītības iestādē.

Programmas kontakti:

Zane Kronberga mob.29104918

E-pasts: zanesil@inbox.lv