Speciālistu konsultācijas

Supervīzijas un koučings

Kas ir supervīzija?

Supervīzija ir mērķtiecīgs un organizēts konsultēšanas process, kura rezultātā tiek sniegts atbalsts un palīdzība cilvēkam darba situāciju un profesionālo jautājumu risināšanā. Supervīzijas mērķis ir uzlabot darbinieka  spējas un prasmes būt labam speciālistam savā darba jomā.  Supervīzijas procesa gaitā tiek meklētas jaunas pieejas darba situāciju un jautājumu risinājumiem, tiek apgūtas jaunas darba prasmes un iemaņas,  paplašināts skatījums uz savu profesionālo darbību,  pilnveidošanos un attīstību. Supervīzija ietver administratīvos, izglītojošos, atbalstošos un novērtējošos aspektu. Supervīzijas veic supervizori – speciāli sagatavoti profesionāļi ar  izglītību supervīzijā.

Supervīzijai izšķir vairākas formas:

 • Individuālā supervīzija (Individuālā supervīzijā supervizējamais var dziļāk un daudzpusīgāk atklāt un izvērtēt savas jūtas, pārdomas, radušos neizpratni vai grūtības savā darbā. Savukārt supervizors nodrošina supervizējamam konfidencialitāti, uzticēšanās un atklātības gaisotni. Uzsākot profesionālas attiecības, supervizors un supervizējamais veido kopīgu telpu. Īpaši būtisks kļūst dialogs kā vienota mijiedarbība, kurā palielinās individuāla ieguldījuma nozīme. Atšķirībā no patstāvīgas zināšanu un informācijas studēšanas tajā tiešā veidā tiek iegūta jauna sapratne un jauna pieredze uz vienotas izpratnes un savstarpējā dialoga bāzes),
 • Grupas supervīzija (Grupas supervīzija ir speciālistu konsultēšana vairāku personu klātbūtnē. Grupu supervīzijā iesaistītie speciālisti neveido vienu personālu, bet supervīzijā ņem dalību nākot no dažādām iestādēm.  Grupu supervīzijai ir liela nozīme tieši izglītojošā supervīzijā, kad tiek apspriesti diagnostiskie jautājumi, kas saistīti ar atlasi un efektīvu darbošanos grupā. Grupu supervīzijas priekšrocība slēpjas faktā, ka tā veido dabisku vidi profesionālajai socializācijai un šādi ir iespējams arī gūt nepastarpinātu pieredzi).
 • Komandas supervīzija (Komandu supervīzijas izmanto personāla kvalifikācijas pilnveidošanai savas organizācijas ietvaros. Piedaloties visai darbinieku komandai, tiek analizēts tas veids, kādā komandas locekļi dod savu ieguldījumu un sastrādājas izvirzītā mērķa sasniegšanā),
 • Vadītāju supervīzija visbiežāk notiek, supervizoram individuāli strādājot ar organizācijas vadītāju un risinot vadītāja un personāla sadarbības jautājumus. Supervīziju gaitā vadītājs var pilnveidot savas vadīšanas prasmes, paplašināt izpratni par saskarsmes procesiem vai, citiem vārdiem, – paaugstināt savu sociālo un emocionālo kompetenci. Šajā gadījumā vadītāji saņem gan atbalstu, gan risina dažādas vadības dilemmas, piemēram, darbinieku motivēšanu, krīzes vadību, konfliktus, u.c. problēmas. Vadītāju supervīzija ir ļoti būtiska, jo vadītājs organizācijā ir atbildīgs par struktūras veidošanu, organizācijas kultūras un labvēlīga mikroklimata uzturēšanu, un bieži tieši vadītāji savā darba praksē sastopas ar visdažādāko jautājumu risināšanu – konflikta situācijām darba vidē, informācijas aprites grūtībām, darbinieku atšķirīgajām gaidām un kompetenci, atbildību par darba efektivitāti un taml.,
 • Lielai organizācijai, kurai ir vairākas struktūrvienības piemēro organizācijas supervīziju. Šis supervīzijas veids paredz struktūrvienību vadītāju kopīgas supervīzijas sesijas grupas formā. Supervizors var piedāvāt neitrālu skatījumu no malas uz sadarbības problēmām vai problēmsituāciju, palīdzēt izprast problēmu cēloņus, stiprināt sadarbību, iemācīt risināt konfliktus un panākt konstruktīvu vienošanos. Ja vienā organizācijā ir vairākas struktūras vai vairākas projektu grupas ar specifiskiem darba uzdevumiem, tad supervīzija ir labs instruments, ar kura palīdzību var nodrošināt vienota mērķa uzturēšanu un adekvātu informācijas apriti veidojot vienotu lielās komandas darbu.

Kas ir koučings?

Koučings – ir konsultatīvas atbalsts, kura mērķis ir paaugstināt cilvēka rezultatīvos rādītājus,  pilnveides un attīstības procesus. Koučings ir treniņš ar noteiktu aktivitāšu kopumu, lai cilvēks sasniegtu sev nozīmīgus mērķus. Koučingam ir noteikts laika rāmis un sava racionāla struktūra, kas veidota saskaņā ar plānu: mērķis, realitātes analīze, iespēju meklēšana un izvēle.

Aģentūras supervīzori piedāvā
 • Individuālās supervīzijas,
 • Grupu supervīzijas,
 • Komandas supervīzijas,
 • Vadītāju supervīzijas,
 • Organizācijas supervīzijas,
 • Organizāciju koučingu.

 

Speciālisti strādā pēc iepriekšēja pieraksta. Ja vēlaties sadarboties ar kādu no Aģentūras supervīzoriem, jums ir iespēja pierakstīties pie speciālista pa telefonu vai e-pastu (skat. speciālistu kontaktus).

Psihoterapijas pakalpojumi

Kas ir psihoterapija?

Psihoterapija ir konsultatīva palīdzība cilvēkam viņa dzīves grūtību risināšanā, ļaujot dziļāk izprast sevi un savas vajadzības, veicinot personīgo resursu apzināšanos un spēju uzņemties atbildību par savas dzīves izvēlēm.

Tā  ietver sarunu  un citu konsultatīvo metožu izmantošanu (piem., lomu spēles, elpošanas un relaksācijas tehnikas, radošas aktivitātes u.c.).

„Sociālo pakalpojumu aģentūrā”  konsultē dažādu psihoterapijas virzienu psihoterapeiti:

1) Geštaltterapijas

Geštaltterapija ir izveidojusies, apvienojot humānistiskās psiholoģijas, psihoanalīzes un ķermeniski orientētās psihoterapijas sasniegumus. Geštaltterapijā notiek darbs ar cilvēka dzīvi kopveselumā: ar sajūtām un norisēm ķermenī, emocijām, domām, attiecībām un garīgo nostāju.

Geštaltterapija palīdz gan pārvarēt psiholoģisku traumu sekas, gan arī pilnveidot sevi. Dziļāk un skaidrāk apzinoties savas izjūtas un vajadzības, klients spēj labāk uzņemties atbildību par savu rīcību un tās sekām. Šai terapijai ir raksturīga tehniku daudzveidība, taču cilvēks vienmēr tiek rosināts pārdzīvot un apzināties notiekošo „šeit un tagad”: savas pašreizējās jūtas, emocijas un atbildību.

Geštaltterapija ir brīva no vērtējumiem. Tā ir vērsta nevis uz problēmu cēloņu meklēšanu: „Kāpēc noticis tā?”, bet uz vēlamām izmaiņām un attīstību: „Ko tu gribi? Kā to sasniegt?”.

Geštaltterapija notiek individuāli, sadarbojoties klientam un psihoterapeitam, kā arī terapeitiskā grupā.

3) Smilšu terapijas

Vairāk kā pusgadsimtu atpakaļ Smilšu spēli (Sandplay) ieviesa Junga analītiķe Dora Kalfa. Balstoties uz K.G. Junga analītisko teoriju D.Kalfa sāka aktīvi attīstīt Smilšu spēles terapijas metodi. Latvijā smilšu spēles terapijas metode ir kopš 2005.gada. (Sīkāka informācija par smilšu spēles terapiju Latvijas smilšu spēles terapijas biedrības mājas lapā www.smilsuspeles.lv un www.jungiansandplay.lv ).

Smilšu spēles terapija ir piemērota gan bērniem, gan pieaugušajiem. Smilšu spēles terapijas procesa pamatā ir smilšu bilžu veidošana, izmantojot miniatūrās figūriņas, smiltis smilšu kastēs un ūdeni.  Smilšu spēle ir neverbālā metode, kas nozīmē, ka smilšu bilžu veidošanas, radīšanas procesam tiek veltīta būtiska uzmanība. Tāpat kā sapņi, smilšu bildes ar tās simboliem atklāj cilvēkam pirmsrunas un neverbālos piedzīvojumus un saturu, kas palīdz izspēlēt neapzinātos konfliktus, kā arī paplašina apziņas un darbības līmeņus.  Smilšu spēles terapijas metode ir efektīva, palīdzot plašam problēmu lokam.

 

Psiholoģiskā palīdzība

Kurzemes reģions
Liepāja Dace Kaupa

Liepāja, Ventas iela 3a,

privātprakses telpās

Tālr.:29322651, dace.kaupa@gmail.com

Pirmdienas

Otrdienas

Trešdienas

 

plkst. 9.45 – 17.oo

plkst. 9.45 – 17.oo

plkst. 9.45 – 17.oo

 

Ventspils Antoņina Zēberga

Dienas centrs bērniem, Lielais prospekts 18-1

Tālr.: 29187021, antoninai@inbox.lv

Pirmdienas

Ceturtdienas

Otrdienas

plkst.18.oo- 21.oo

plkst.18.oo- 21.oo

no rīta puses – pēc vajadzības

Kandava Dace Giela

Kandavas soc.palīdzības centrā, Jelgavas iela 4a ,Tālr.:29570896, dacegiela@inbox.lv

Piektdienas plkst.11.oo – 16.oo

pārējās dienās-pēc vienošanās

Zemgales reģions
Rīga Dace Kaupa

Elizabetes ielā 31-5, Rīga

Tālr.:29322651, dace.kaupa@gmail.com

Ceturtdienas

Piektdienas

plkst. 17.oo – 19.oo

plkst. 10.oo – 19.oo

 

Dobele Inga Āboliņa

Jauniešu iniciatīvu un veselības centrā

Dobele, Brīvības iela 23,

Tālr.:63725550, inabolina@inbox.lv

Piektdienas

 

plkst. 9.oo – 16.oo

 

pārējās dienās-pēc vienošanās

Latgales reģions
Rēzekne Olga Timofejeva

Lubānas iela 49,  Rēzekne

Tālr.: 29158716, Olka13@inbox.lv

Pirmdienas

Piektdienas

plkst.  8.oo  – 18.oo

plkst. 10.3o – 18.oo

 

Jēkabpils Inita Zarkeviča

Jēkabpils, Dambja iela 10

Privātprakses telpās

Tālr.:29516749, inita.zarkevicha@inbox.lv

Otrdienas

Trešdienas

Ceturtdienas

plkst. 16.oo – 20.oo

plkst.10.oo – 17.oo

plkst. 12.oo – 16.oo

Daugavpils Inita Zarkeviča

Daugavpils, Mazā dārza iela 1-3

Privātprakses „Tilts” telpās

Tālr.:29516749, inita.zarkevicha@inbox.lv

Otrdienas plkst.10.oo – 17.oo
Vidzemes reģions
Valmiera Mārīte Nimroda

Valmiera, Lāčplēša ielā 2,

Novada domes ēkā

Tālr.:29173657, marite.nimroda@va.lv

 

Trešdienas

 

plkst. 8.oo – 20.oo

pārējās dienās-pēc vienošanās

Madona Dace Plotkāne

Madonas nov. Parka iela 4, soc.dienesta telpās

Tālr.26035737, lielmagonas@inbox.lv

Piektdienas

Trešdienas

plkst. 10.oo – 16.oo

plkst. 10.oo – 16.oo

citos laikos -pēc vienošanās

Gulbene Ruta Abramova

Dīķa iela 1, soc.dienesta telpās

Tālr. :26567513, ruta@gulbene.lv

Piektdienas

 

no plkst.14.oo – 19.oo

pārējās dienās-pēc vienošanās