Supervīzijas un koučings

Kas ir supervīzija?

Supervīzija ir mērķtiecīgs un organizēts konsultēšanas process, kura rezultātā tiek sniegts atbalsts un palīdzība cilvēkam darba situāciju un profesionālo jautājumu risināšanā. Supervīzijas mērķis ir uzlabot darbinieka  spējas un prasmes būt labam speciālistam savā darba jomā.  Supervīzijas procesa gaitā tiek meklētas jaunas pieejas darba situāciju un jautājumu risinājumiem, tiek apgūtas jaunas darba prasmes un iemaņas,  paplašināts skatījums uz savu profesionālo darbību,  pilnveidošanos un attīstību. Supervīzija ietver administratīvos, izglītojošos, atbalstošos un novērtējošos aspektu. Supervīzijas veic supervizori – speciāli sagatavoti profesionāļi ar  izglītību supervīzijā.

Supervīzijai izšķir vairākas formas:

 • Individuālā supervīzija (Individuālā supervīzijā supervizējamais var dziļāk un daudzpusīgāk atklāt un izvērtēt savas jūtas, pārdomas, radušos neizpratni vai grūtības savā darbā. Savukārt supervizors nodrošina supervizējamam konfidencialitāti, uzticēšanās un atklātības gaisotni. Uzsākot profesionālas attiecības, supervizors un supervizējamais veido kopīgu telpu. Īpaši būtisks kļūst dialogs kā vienota mijiedarbība, kurā palielinās individuāla ieguldījuma nozīme. Atšķirībā no patstāvīgas zināšanu un informācijas studēšanas tajā tiešā veidā tiek iegūta jauna sapratne un jauna pieredze uz vienotas izpratnes un savstarpējā dialoga bāzes),
 • Grupas supervīzija (Grupas supervīzija ir speciālistu konsultēšana vairāku personu klātbūtnē. Grupu supervīzijā iesaistītie speciālisti neveido vienu personālu, bet supervīzijā ņem dalību nākot no dažādām iestādēm.  Grupu supervīzijai ir liela nozīme tieši izglītojošā supervīzijā, kad tiek apspriesti diagnostiskie jautājumi, kas saistīti ar atlasi un efektīvu darbošanos grupā. Grupu supervīzijas priekšrocība slēpjas faktā, ka tā veido dabisku vidi profesionālajai socializācijai un šādi ir iespējams arī gūt nepastarpinātu pieredzi).
 • Komandas supervīzija (Komandu supervīzijas izmanto personāla kvalifikācijas pilnveidošanai savas organizācijas ietvaros. Piedaloties visai darbinieku komandai, tiek analizēts tas veids, kādā komandas locekļi dod savu ieguldījumu un sastrādājas izvirzītā mērķa sasniegšanā),
 • Vadītāju supervīzija visbiežāk notiek, supervizoram individuāli strādājot ar organizācijas vadītāju un risinot vadītāja un personāla sadarbības jautājumus. Supervīziju gaitā vadītājs var pilnveidot savas vadīšanas prasmes, paplašināt izpratni par saskarsmes procesiem vai, citiem vārdiem, – paaugstināt savu sociālo un emocionālo kompetenci. Šajā gadījumā vadītāji saņem gan atbalstu, gan risina dažādas vadības dilemmas, piemēram, darbinieku motivēšanu, krīzes vadību, konfliktus, u.c. problēmas. Vadītāju supervīzija ir ļoti būtiska, jo vadītājs organizācijā ir atbildīgs par struktūras veidošanu, organizācijas kultūras un labvēlīga mikroklimata uzturēšanu, un bieži tieši vadītāji savā darba praksē sastopas ar visdažādāko jautājumu risināšanu – konflikta situācijām darba vidē, informācijas aprites grūtībām, darbinieku atšķirīgajām gaidām un kompetenci, atbildību par darba efektivitāti un taml.,
 • Lielai organizācijai, kurai ir vairākas struktūrvienības piemēro organizācijas supervīziju. Šis supervīzijas veids paredz struktūrvienību vadītāju kopīgas supervīzijas sesijas grupas formā. Supervizors var piedāvāt neitrālu skatījumu no malas uz sadarbības problēmām vai problēmsituāciju, palīdzēt izprast problēmu cēloņus, stiprināt sadarbību, iemācīt risināt konfliktus un panākt konstruktīvu vienošanos. Ja vienā organizācijā ir vairākas struktūras vai vairākas projektu grupas ar specifiskiem darba uzdevumiem, tad supervīzija ir labs instruments, ar kura palīdzību var nodrošināt vienota mērķa uzturēšanu un adekvātu informācijas apriti veidojot vienotu lielās komandas darbu.

Kas ir koučings?

Koučings – ir konsultatīvas atbalsts, kura mērķis ir paaugstināt cilvēka rezultatīvos rādītājus,  pilnveides un attīstības procesus. Koučings ir treniņš ar noteiktu aktivitāšu kopumu, lai cilvēks sasniegtu sev nozīmīgus mērķus. Koučingam ir noteikts laika rāmis un sava racionāla struktūra, kas veidota saskaņā ar plānu: mērķis, realitātes analīze, iespēju meklēšana un izvēle.

Aģentūras supervīzori piedāvā
 • Individuālās supervīzijas,
 • Grupu supervīzijas,
 • Komandas supervīzijas,
 • Vadītāju supervīzijas,
 • Organizācijas supervīzijas,
 • Organizāciju koučingu.

 

Speciālisti strādā pēc iepriekšēja pieraksta. Ja vēlaties sadarboties ar kādu no Aģentūras supervīzoriem, jums ir iespēja pierakstīties pie speciālista pa telefonu vai e-pastu (skat. speciālistu kontaktus).