Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”

Par mums

Bērni nav sabiedrības nasta,viņi nav arī līdzekļi lai gūtu peļņu, nedz beztiesīgas personas. Viņi ir būtiski sabiedrības locekļi, kas iemieso sabiedrības cerības, ilgas un iespējas.

(Jānis Pāvils ll)

2008.gadā aktīvākās audžuģimenes no dažādiem Latvijas reģioniem nodibinātāja Profesionālo audžuģimeņu apvienību „Terēze”.

Audžuģimene nav tikai alternatīva ārpusģimenes aprūpes forma, tā ir arī misija uzņemt un rūpēties savā ģimenē par bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Tas ir morāli smags un atbildīgs darbs panākt, lai bērns, kurš vairumā gadījumu cietis no savu vecāku nevērības, vai pat vardarbības, noticētu labajam un kļūtu par pilnvērtīgu sabiedrības locekli.

Nolikums

1.Vispārējie noteikumi
1.1. Audžuģimeņu apvienība (turpmāk tekstā- Apvienība) ir nodibinājuma Sociālo pakalpojumu aģentūras (turpmāk tekstā-Aģentūras) izveidota struktūrvienība, kas apvieno audžuģimenes un veicina audžuģimeņu savstarpējo sadarbību, kā arī veicina audžuģimeņu sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm.
1.2. Apvienību izveido, reorganizē un likvidē Nodibinājums Sociālo pakalpojumu aģentūra, tā nolikumu apstiprina Nodibinājuma Sociālo pakalpojumu aģentūras „Ģimenes krīzes centrs” valde.
1.3. Apvienība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un nodibinājuma Sociālo pakalpojumu aģentūras “Ģimenes krīzes centrs” statūtiem. Apvienība  ir juridiskas personas struktūrvienība, ar kopīgu zīmogu, apvienībai ir sava simbolika un savs konts bankā.
1.4.  Apvienības adrese ir Rīga, Vīlandes iela 7-1, LV-1010, tālr. 26514351, e-pasts:arija.martukane@gmail.com

2.Apvienības darbības pamatprincipi – mērķi, uzdevumi, metodes un darbības virzieni.
2.1. Apvienība ir atbalsta institūcija audžuģimenēm, kurā tiek sniegta informatīva palīdzība audžuģimeņu problēmu risināšanai.
2.2. Apvienības darbības mērķis ir veicināt audžuģimeņu savstarpējo sadarbību audžuģimeņu stāvokļa  uzlabošanai Latvijas Republikā.
2.3. Apvienības uzdevumi, ievērojot Latvijā esošo likumdošanu un šo nolikumu, ir sekojoši:
2.3.1. Veicināt Latvijas audžuģimeņu savstarpējo palīdzību un atbalstu, t. sk. veidojot palīdzības fondu audžuģimeņu un audžubērnu atbalstam, piesaistot dažādu projektu līdzekļus;
2.3.2. Veicināt audžuģimeņu sadarbību ar valsts, pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējsabiedrībām;
2.3.3. Veicināt audžuģimeņu un audžubērnu interešu tiesisko aizsardzību;
2.3.4. Izstrādāt priekšlikumus valsts un pašvaldības institūcijām audžuģimeņu politikas veidošanā Latvijā;
2.3.5. Informēt sabiedrību par audžuģimeņu darba specifiku un grūtībām, t. sk.
veicot sociālas aptaujas un pētījumus par audžuģimeņu problēmām un situāciju Latvijā
2.3.6.  Veicināt audžuģimeņu prestižu sabiedrībā ;
2.3.7. Veidot informatīvo datu bāzi par audžuģimenēm pieejamiem un nepieciešamajiem pakalpojumiem Latvijā.
2.3.7. Organizēt atpūtas un informatīvus pasākumus audžuģimenēm.
2.4. Apvienības galvenie darbības virzieni:
2.4.1.  Informācijas sniegšana,
2.4.2.  Brīvā laika organizēšana,
2.4.3. Līdzekļu piesaiste projektu un ziedojumu veidā,
2.4.4. Saimnieciskās darbības organizēšana saskaņā ar Apvienības mērķiem.

2.5. Apvienība piedāvā sekojošus pakalpojumus
2.5.2. Izglītojoši un informatīvi pasākumi ( semināri, izglītojošas un motivācijas programmas konferences, nometnes, salidojumi, kultūras un atpūtas pasākumi, kā arī visi darbības veidi, ko neaizliedz LR likumdošana),
2.5.3. Audžuģimeņu padomes izveidošana ( 5 audžuvecāku sastāvā), kurā darbojas audžuģimeņu pārstāvji no Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales, ar mērķi veicināt informācijas izplatīšanu par Apvienības darbību reģionos;
2.5.4. Konflikta padomes izveidošana ar mērķi aizstāvēt audžuģimeņu un audžubērnu intereses konflikta situācijās ar valsts, pašvaldības iestādēm. t.sk. izglītības, veselības un sociālajām institūcijām, un konflikta situācijās ar audžubērnu bioloģiskajiem vecākiem.
2.5.5. Ētikas komisiju 5 cilvēku sastāvā uz 2 gadiem. ētikas komisijas priekšsēdētāju ievēl komisijas locekļi. ētikas komisija seko kodeksa interpretācijai un ievērošanai.
2.6. Apvienība savā darbībā izmanto publiskas, organizatoriskas, saimnieciskas un uzņēmējdarbības metodes, kas nav pretrunā Latvijas Republikas likumdošanai un nodibinājuma Sociālo pakalpojumu aģentūra statūtiem.
2.7. Apvienība darbojas Latvijas teritorijā. Savus mērķus tā var īstenot arī izmantojot ārvalstu sadarbību veicinot pieredzes apmaiņu, līdzekļu piesaisti un dalību projektu izstrādē.

3.Apvienības darba organizācija.

3.1. Apvienības darbu organizē vadītājs, kuru ievēl audžuģimeņu kopsapulce, un kuru pieņem darbā un atbrīvo nodibinājuma Sociālo pakalpojumu aģentūra valdes priekšsēdētājs, ievērojot LR likumdošanas aktos noteiktās prasības.
3.2. Apvienības darbu organizē saskaņā ar tā Nolikumu, kuru apstiprina nodibinājuma Sociālo pakalpojumu aģentūra valde.
3.3. Apvienības darbības plānošanai un organizēšanai tiek veidota Audžuģimeņu padome, kuru vada vadītājs.
3.4. Apvienības vadītājs:
3.4.1. pārstāv apvienības intereses valsts un pašvaldības iestādēs un organizācijās, privātajās institūcijās.
3.4.2. izdod rīkojumus un norādījumus, kas attiecas uz Apvienības darbības organizēšanu.
3.4.3. izskata Apvienībai paredzēto korespondenci, iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības u.c. dokumentāciju, vajadzības gadījumā piesaistot speciālistus,
3.4.4. organizē Apvienības darbību.
3.5. Vadītājam ir tiesības:
3.5.1. uzaicināt darbā citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un tiesības;
3.5.2. deleģēt darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;
3.5.3. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par Apvienības intelektuālo, finansu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu.
3.6. Vadītājam apvienības darbību palīdz organizēt vadītāja vietnieks un Apvienības darbības koordinators. Koordinatora darba pienākumus nosaka Apvienības vadītājs.
3.7. Audžuģimeņu padome:
3.7.1. Veic Apvienības darbības plānošanu,
3.7.2. Izplata informāciju par Apvienības aktivitātēm reģionos dzīvojošām audžuģimenēm,
3.7.3. Veicina starpinstitucionālo sadarbību ar valsts, pašvaldību, nevalstiskajām  organizācijām, kā arī uzņēmējsabiedrībām;
3.8. Audžuģimeņu padomei ir tiesības:
3.8.1. Izteikt priekšlikumus Apvienības darbības uzlabošanai,
3.8.2. Pārstāvēt Apvienību reģionālajā vidē,
3.8.3.Organizēt reģionos informatīva un izglītojoša rakstura pasākumus audžuģimeņu savstarpējam atbalstam,
3.8.4. Piesaistīt Apvienības darbības organizēšanai finansu resursus iesniedzot projektus, piesaistot finansu līdzekļus un ziedotājus u.c. partnerorganizācijas.
3.9.  Apvienībai ir tiesības piesaistīt brīvprātīgos.

4.Audžuģimeņu  pienākumi un tiesības

4.1. Audžuģimenēm ir pienākumi:

4.1.1.  ievērot Apvienības nolikumu;
4.1.2. ievērot audžuģimeņu ētikas kodeksu;
4.1.3.  uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un rīcību;
4.1.4. lūdzot Apvienības tiesisko aizsardzību un atbalstu, sniegt patiesu informāciju

4.2. Audžuģimenēm ir tiesības:
4.2.1. piedalīties Apvienības organizētajās aktivitātēs;
4.2.2. sniegt ieteikumus Apvienības darbības uzlabošanai;
4.2.3. saņemt nepieciešamo, savām vajadzībām atbilstošu palīdzību saskaņā ar šo Nolikumu;
4.2.4. saglabāt sniegtās informācijas konfidencialitāti;
4.2.5. piedalīties Apvienības sabiedriskajā darbībā.
5. Finansēšanas avoti un kārtība

5.1. Apvienības finansēšanas avoti:
5.1.1. fizisku un juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi;
5.1.2. projektos piesaistītais finansējums;
5.1.3. citi ieņēmumi;
5.1.4. Apvienības grāmatvedības uzskaiti veic un finansu pārskatus sagatavo Aģentūras grāmatvede.
6. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

6.1. Apvienību  reorganizē vai likvidē Dibinātājs.

7. Apvienības nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

7.1. Apvienība, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, izstrādā Apvienības nolikumu. Apvienības nolikumu   apstiprina Aģentūra.
7.2. Grozījumus Apvienības nolikumā var izdarīt pēc  Aģentūras, Apvienības vadītāja  vai Audžuģimeņu padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Aģentūra.
8. Citi jautājumi

8.1. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem Apvienība kārto lietvedību un Apvienības arhīvu.
8.2. Apvienība savā darbībā ievēro higiēnas normas un noteikumus.
8.3.Ugunsdrošību Apvienībā ievēro atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.

Kā iesaistīties apvienībā

Profesionālo audžuģimeņu apvienībā „Terēze” var iestāties audžuģimenes no visiem Latvijas novadiem.
Vispirms audžuģimenei ir jāiepazīstas ar Apvienības nolikumu un Ētikas kodeksu un ja šie noteikumi audžuģimenei ir saistoši, tad jāaizpilda anketa un jānosūta, vai jānogādā Vīlandes ielā 7-1, Rīga LV-1010.

Apvienības darbības pamatprincipi
1.Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze” ir palīdzības un atbalsta institūcija Latvijas audžuģimenēm, kura sniedz informatīvu, morālu un sociālu palīdzību.
2.Apvienības mērķis;

 • celt audžuģimeņu prestižu sabiedrībā
 • popularizēt audžuģimeņu kustību un informēt sabiedrību par audžuģimeņu nozīmi bērnu ārpusģimenes aprūpē,
 • veicināt audžuģimeņu savstarpējo sadarbību audžuģimeņu stāvokļa uzlabošanai Latvijā.
 • izstrādāt priekšlikumus valsts un pašvaldības institūcijām audžuģimeņu politikas veidošanā Latvijā.

Ētikas kodekss

Rīgā, 10.09.2011. Nr.
Profesionālo audžuģimeņu ētikas kodekss
PAMATPRINCIPI
1.Audžuģimene savu profesionālo darbu organizē saskaņā ar audžuģimeņu ētikas kodeksu, ievērojot Latvijas valsts likumus.
2. Audžuģimene savu profesionālo darbību veic saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”.
3. Audžuģimenei jāaizstāv bērna intereses, respektējot viņa individualitāti.
4. Audžuģimene nedrīkst diskriminēt bērnu pēc tā sociālās izcelsmes, vecuma, dzimuma, tautības, rases, reliģiskās vai idejiskās pārliecības.
Visas darbības, kas skar reliģiju, jāsaskaņo ar bāriņtiesu.

5.Veicot savu profesionālo darbību, audžuģimenei ir jābūt godīgai un patiesai; godprātīgi un mērķtiecīgi jādarbojas tikai savas profesionālās kompetences ietvaros.
6. Audžuģimene ir atbildīga par savu profesionālo darbību un iegūto informāciju, jo tā būtiski ietekmē citu cilvēku, īpaši bērnu, turpmāko dzīvi.
VISPĀRĒJIE ĒTISKIE PRINCIPI
1.Profesionālā atbildība un pienākumi
1.1. Ģimenes izvēle kļūt par profesionālu audžuģimeni ir brīvprātīga.
1.2. Audžuģimenei jādara viss iespējamais, lai aizsargātu bērna intereses. Bērna intereses vienmēr jāstāda augstāk par personīgajām interesēm. Ja rodas interešu konflikts starp pieaugušajiem un nepilngadīgajiem, audžuģimenei ir jāaizsargā nepilngadīgā tiesības.
1.3.Strādājot ar nepilngadīgiem, audžuģimenei jāinformē bāriņtiesa un sociālais dienests, ja rodas aizdomas par nepilngadīgā apdraudētību, seksuālu izmantošanu, fizisku vardarbību bioloģiskajā ģimenē vai mācību iestādē. Speciālistu nekompetences vai nolaidības gadījumā audžuģimenei par iespējamo vardarbību ir jāziņo bērnu tiesību aizsardzības iestādēm. Šajos gadījumos audžuģimene vadās pēc ANO Bērnu tiesību konvencijas un normatīviem dokumentiem, kas nodrošina bērnu tiesību aizsardzību Latvijā.
1.4. Audžuģimenei ir jāinformē bērns, viņam saprotamā veidā, par esošo situāciju, par uzturēšanās laiku audžuģimenē, saskarsmes iespējām ar bioloģisko ģimeni.
1.5. Neizteikt spriedumus un aizskarošas piezīmes par audžubērna bioloģiskajiem vecākiem, ģimenes locekļiem un neizdarīt spiedienu uz bērnu. Par saskarsmes grūtībām ar audžubērna bioloģisko ģimeni jāinformē bāriņtiesa, vai sociālais darbinieks, kurš strādā ar bērna bioloģisko ģimeni.
1.6. Audžuģimene ir atbildīga par savas profesionālās darbības rezultātiem. Audžuģimenei nav jāpakļaujas jebkādai personiskas, sociālas vai organizatoriskas dabas ietekmei un faktoriem, kas var būt par cēloni viņas zināšanu ļaunprātīgai vai prettiesiskai izmantošanai, kas būtu pretrunā ar bērna interesēm
1.7. Audžuģimene nedrīkst izmantot savas profesionālās attiecības ar bērnu personīgos nolūkos . Profesionālās darbības procesā iegūto informāciju audžuģimene nedrīkst izmantot savās vai kādas trešās personas interesēs, kā arī to nedrīkst izmantot bērna ietekmēšanai.
1.8. Audžuģimenei jārūpējas par savu garīgo un fizisko veselību, lai personiskas problēmas netraucētu profesionālai darbībai, kā arī jāmeklē profesionāla palīdzība savu problēmu atrisināšanai, ja tādas ir.
1.9. Audžuģimene paredz savas darbības rezultātus, tādējādi neradot bērnam nepamatotas cerības.
1.10. Audžuģimenei pienākums nepieciešamības gadījumā nodrošināt bērnam psiholoģisko un medicīnisko palīdzību pie speciālista.
2.Kompetence
2.1. Audžuģimene strādā saskaņā ar audžuģimeņu apmācībās gūtajām zināšanām, praksē gūto pieredzi, apmeklē pašpalīdzības un atbalsta grupas, un paaugstina profesionālo kvalifikāciju.
2.2. Audžuģimene adekvāti novērtē savu pieredzi un sasniegumus, un atbilstoši tiem audzina bērnu vai bērnus.
2.3.Ja audžuģimenei nav konkrētā bērna audzināšanā pietiekamas zināšanas un prasmes, tad viņas pienākums ir meklēt profesionālu speciālistu palīdzība.
2.4. Audžuģimene pirmkārt izvērtē savas iespējas turpmākai bērna audzināšanai un citkārt labvēlīgi izturas pret bērna adopciju un attiecīgi palīdz viņu sagatavot adopcijas procedūrai, ievērojot tikai un vienīgi bērna intereses.
3.Konfidencialitāte.
3.1. Audžuģimene nodrošina visas ar bērnu saistītās informācijas konfidencialitāti. Visa informācija, ko audžuģimene ieguvi no bērna, ir viņa profesionāls noslēpums, šīs informācijas nodošana atklātībai var notikt tikai ar bāriņtiesas atļauju.
3.2.Citiem  specialitāšu pārstāvjiem nepieciešamo informāciju audžuģimene nodod tikai ar bāriņtiesas atļauju, izņemot gadījumus, kad bērns ir apdraudēts.
3.3.Konfidenciālā informācija par bērnu var tikt apspriesta tikai profesionālos nolūkos un tikai ar tām personām, kas tieši piedalās bērna problēmas risināšanā, informējot tās par konfidencialitātes ievērošanas nepieciešamību.
3.4.Ja kāds prakses gadījums tiek izmantots pieredzes apmaiņā vai publikācijās, audžuģimenei jānodrošina bērna anonimitāte.
4.Profesionālā izaugsme.
4.1. Audžuģimenei jāturpina profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu apguve.
4.2. Audžuģimenei, iespēju un interešu robežās, jāpiedalās profesionālajās konferencēs un semināros, jāapmeklē atbalsta un pašpalīdzības grupas.
5.Profesionālās attiecības.
5.1. Audžuģimene sadarbojas ar citām audžuģimenēm .
5.2.Ja audžuģimene konstatē kādas citas audžuģimenes neētisku rīcību, tad viņai vispirms jācenšas atrisināt radušos konfliktsituāciju individuāli ar konkrēto audžuģimeni; ja tas neizdodas, tad par konfliktsituāciju jāziņo LPAA „Terēze” ētikas komisijai.
5.3. Audžuģimenei jāizprot bērnu tiesību aizstāvībā iesaistīto institūciju profesionālās kompetences jomas.
5.4. Audžuģimeņu profesionālo darbu var pārraudzīt bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā deklarējusies un faktiski dzīvo audžuģimene.
6.Kodekss un tā ievērošana.
6.1.LPAA”Terēze” ievēl ētikas komisiju 5 cilvēku sastāvā uz 2 gadiem. ētikas komisijas priekšsēdētāju ievēl komisijas locekļi. ētikas komisija seko kodeksa interpretācijai un ievērošanai.
6.2.ētikas komisija nodrošina ar kodeksa tekstu visus LPAA ”Terēze” biedrus. ētikas kodeksa teksts ir publiski pieejams.
6.3.Par kodeksa pamatprincipu neievērošanu jāinformē ētikas komisija. Pēc viedokļu uzklausīšanas notikums jāapspriež komisijā un jāizstrādā rekomendācijas; par disciplinārajām sankcijām lemj LPAA ”Terēze” kopsapulce.
6.4.LPAA”Terēze” nodrošina savu biedru aizstāvību, ja profesionālajā darbībā viņi sastopas ar uzbrukumiem un draudiem saistībā ar profesionālo darbību. Profesionālo noslēpumu glabāšana, audžuģimenes cieņa un neatkarība, pildot šī Kodeksa nosacījumus, tiek īpaši sargāta.
6.5.Ar audžuģimeņu profesionālo darbību saistītās ētikas dilemmas ir jāizskata LPAA ”Terēze” ētikas komisijai.
6.6. ētikas kodekss un tā izmaiņas tiek apstiprinātas LPAA ”Terēze” kopsapulcē.
6.7. ētikas kodekss ir saistošs LPAA ”Terēze” biedriem.

Aktivitātes

14.06.2012. Rīgas kristīgo draudžu kolēģijā, Rīgas Domes telpās notika programmas “Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem” vadītājas Ārijas Martukānes prezentācija un diskusijas par programmas ilgspēju.

12.06.2012. Tikšanās ar Rīgas domes Rīgas sociālo dienestu darbiniekiem Vīlandes ielā 7-1 Sciālo pakalpojumu aģentūras telpās, par programmas “Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem” ieviešanu un sadarbības iespējām Rīgas pilsētā.

08.06.2012. Rīgas sociālās sistēmas darbiniekiem paredzētajā konferencē “Rīgas sociālās attīsības sistēmas aktualitātes un attīstības perspektīvas”, kuru Latvijas Universitātes Lielajā aulā organizēja Rīgas domes Labklājības departaments, ar prezentāciju uzstājās programmas “Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem” vadītāja Ārija Martukāne.

17.04.2012. “Terēzes” vadītāja Ārija Martukāne piedalās Latvijas Republikas Saeimas rīkotajā konferencē “Par ģimenes vērtību aizsardzību un atbalstu”.

10.02.2012. Seminārs Kandavas novada audžuģimenēm; par grozījumiem audžuģimeņu noteikumos, par tālākapmācību, par iespējām veidot nevalstisku organizāciju.

07.02.2012. Tikšanās ar Lielplatones audžuģimenēm par iespējām dibināt audžuģimeņu biedrību.

25.01.2012. Tikšanās ar Audžuģimeņu biedrību par iespējamo pakalpojumu sniegšanu aizbildņiem un audžuģimenēm. Piedalās SOS bērnu ciematu asociācija un Biedrību „Azote”.

17.01.2012. Tikšanās ar Saeimas deputāti Initu Bišofu par audžuģimeņu situāciju un vajadzībām.

17.01.2012. Tikšanās ar SOS bērnu ciematu asociāciju un Biedrību „Azote” par atbalsta centra veidošanu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

Pieredzes apmaiņas braucieni

30.09.2011 Latgales audžuģimeņu biedrība „Muna sata”, Tukuma novada ģimeņu biedrība „Loks”, Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze” ciemojas pie Zantes audžuģimeņu biedrības  „Pīlādzītis”

27.08.2011 Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze” un Sociālo pakalpojumu aģentūras pārstāvji piedalās Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centra, brīvdienu mājas „Spārni” atklāšanā.

27.06.2011 Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze” , Zantes audžuģimeņu biedrība „Pīlādzītis”, Kandavas novada audžuģimenes, Ģimeņu biedrība „Loks” pieredzes apmaiņas braucienā pie Latgales Audžuģimeņu biedrības „Muna sata”

Sadarbības partneri

Audžuģimeņu biedrību „Pīlādzīts”

Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centrs „Spārni”

Audžuģimeņu biedrība „Muna sata”

Ģimeņu biedrība “Cerību krusceles”

Ģimeņu biedrība „Loks”

Kontakti

Latvijas profesionālo audžuģimeņu biedrība “Terēze”, Elizabetes ielā 31-5, Rīgā


Ārija Martukāne
Ārija Martukāne
Ģimeņu atbalsta centra koordinatore, Latvijas profesionālo audžuģimeņu biedrības “Terēze” vadītāja

Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

Ja esi nolēmis, ka Tava ģimene var  kļūt par mājām kādam, kam to pietrūkst, Sociālā  atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem Tev palīdzēs!

Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma tiek sniegta:

 • Audžuģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīga.
 • Audžuģimenēm, kurās ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietoti bērni.
 • Aizbildņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīga.
 • Adoptētājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīga.

Pakalpojuma sniedzējs:

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu un Rīgas bāriņtiesu.

Kā saņemt pakalpojumu:

 • Audžuģimenes var vērsties Rīgas Sociālajā dienestā, Baznīcas ielā 19/23, Rīgā.
 • Aizbildņi un adoptētāji var vērsties Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālajos centros.

Pakalpojuma sniegšanas vieta:

Elizabetes iela 31-5,
Rīga LV-1010
tālr.67324505

Atbalsta programma audžuģimenei:

 • Speciālistu (sociālā darbinieka, sociālā pedagoga, psihologa) konsultatīvā palīdzība bērna adaptācijas periodā, adopcijas procesā un attiecību grūtību novēršanā.
 • Atbalsta, pašpalīdzības, audzināšanas prasmju grupas.
 • Patronāžas pakalpojumi (apsekošana dzīvesvietā, problēmsituāciju izpēte).
 • Mentoru ģimeņu pakalpojumi (pieredzējušo audžuģimeņu atbalsts, padomdošana).
 • Psihoterapija un atbalsts krīzes situācijā.
 • Tikšanās organizēšana speciālista klātbūtnē ar bērna bioloģisko ģimeni.
 • Izglītojoši semināri audžuģimeņu kapacitātes stiprināšanai.
 • Audžubērnu pieskatīšana semināru laikā.
 • Atbalsta un informatīvais tālrunis.

Atbalsta programma aizbildņiem:

 • Speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa) konsultatīvā palīdzība aizbildnim un bērnam piesaistes veidošanai.
 • Atbalsta grupas.
 • Patronāžas pakalpojumi (apsekošana dzīvesvietā, problēmsituāciju izpēte).
 • Psihoterapija un atbalsts krīzes situācijā.
 • Bērnu emocionālās audzināšanas grupas aizbildnim kopā ar bērnu.
 • Atbalsta un informatīvais tālrunis.

Atbalsta programma adoptētājiem:

 • Psihologa pakalpojumi adoptētājiem pirms adopcijas un pēc adopcijas procesā bērna piesaistes veidošanai.
 • Psihologa pakalpojumi bērnam.
 • Atbalsta grupas.
 • Psihoterapija un atbalsts krīzes situācijā.
 • Atbalsta un informatīvais tālrunis.

Papildus informācija:

Rīgas domes Labklājības departaments
Baznīcas iela 19/23,
Rīga LV-1010
bezmaksas informatīvais
tālr. 80005055
Rīgas Sociālais dienests
Baznīcas iela 19/23,
Rīga LV-1010
informatīvais tālr. 67105048
Rīgas bāriņtiesa
Kalēju iela 78,
Rīga LV-1050
informatīvais tālr.67037746
Sociālo pakalpojumu aģentūra
Elizabetes iela 31-5,
Rīga LV-1010
tālr.67324505, 29244182

Sociālā atbalsta un konsultatīvās programmas pakalpojumu nodrošina Rīgas dome


Ziņas

Atbalsta grupas 2017. gada februārī

31. Janvāris, 2017

*Audžu vecākiem 2. februārī, plkst. 10:00 16. februārī, plkst. 18:00 23. februārī, plkst. 10:00 ________________________________________ *Adoptētājiem 14.02.2017, plkst. 17:30 ________________________________________ *Aizbildņiem 28. februārī, plkst. 10:00 ________________________________________ Grupas norises vieta: Rīgā, Klostera ielā 5, 2. stāva zālē ————————————————————————- !!! Par bērnu pieskatīšanu rakstīt uz e-pastu: skutane.gundega@gmail.com !!! Sirsnīgi Jūs visus gaidīsim! Šī ir vieta, kur tiksiet saprasti un […]

Atbalsta grupas oktobrī

6. Oktobris, 2015

1.oktobris plkst.10:00 atbalsta grupa audžuvecākiem, vada psihologs Jurita Smiltiņa, tēma “Psihosomatiskās saslimšanas bērniem un pusaudžiem”. 13.oktobris, plkst. 17:30 atbalsta grupa adoptētājiem, vada sociālais darbinieks Gundega Škutāne. 15.oktobris, plkst. 18:00 atbalsta grupa audžuvecākiem, vada psihoterapeite Inga Kimbore – Āboliņa, tēma “Kā runāt ar bērnu par seksu”. 22. oktobris plkst.10.00 atbalsta grupa audžuvecākiem, vada sociālais darbinieks Gundega […]

Notiks bezmaksas informatīvie semināri par viesģimeņu un audžuģimeņu jautājumiem

22. Septembris, 2015

  Notiks bezmaksas informatīvie semināri par viesģimeņu un audžuģimeņu jautājumiem  Nodibinājums “Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds” sadarbībā ar ģimenes atbalsta centru “Svētās Ģimenes Māja”, Rīgas domes Labklājības departamentu, starptautisko iniciatīvu “Bāreņu svētdiena” un profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze”, aicina ģimenes no kristīgām draudzēm un visus interesentus uz bezmaksas informatīvajiem semināriem, […]

Labdarības akcija

16. Decembris, 2014

Turpinot iepriekšējos gados aizsākto tradīciju, Saeimas deputāti un darbinieki gada izskaņā piedalīsies labdarības akcijā, gādājot svētku dāvanas audžuģimenēm. Akcijas noslēgumā ceturtdien, 18.decembrī, pie Saeimas nama būs atvērta radošā darbnīca, kurā ikviens, Ziemassvētku melodijām skanot, varēs izgatavot svētku rotājumus, ko pievienot sarūpētajām dāvanām. Sadarbībā ar profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze” palīdzēsim iepriecināt 90 bērnus no 18 Latvijas […]

Audžuģimeņu pasākums “Maziņš notikums ar lielu sirdi”

30. Maijs, 2011

PATIESI STĀSTI: Kamēr trīsgadīgā Māra dzīvoja bērnunamā, viņa tā arī neiemācījās staigāt. Mazās kājiņas sapinās pirms izdevās solis un lielāko daļu sava laika meitene pavadīja gultiņā. Kustību traucējumi un smaga garīgā atpalicība – tādu diagnozi bārenītei bija noteikuši ārsti. Kad par Māru sāka rūpēties audžuvecāki, viņa joprojām baidījās no cilvēkiem, uzvedās kā mežonīgs zvēriņš: sita, […]