Projekti

ESF projekts “Sabiedrībā balstīta sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” ir uzsācis ESF finansēta projekta „Sabiedrībā balstīta sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanu.

Projekta mērķis:

  • nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai attīstītu un nostiprinātu šo bērnu sociālās prasmes un funkcionālās spējas, uzlabotu viņu dzīves kvalitāti un sekmētu iekļaušanos sabiedrībā;

  • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem – vecākiem un aizbildņiem, kā arī audžuģimenēm, lai sniegtu nepieciešamo psihoemocionālo atbalstu un fizisko rehabilitāciju;

  • nodrošināt profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu sociālās rehabilitācijas speciālistiem.

Galvenās darbības: sadarbībā ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām identificē 50 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, kuri dzīvo ģimenēs, tai skaitā pie bioloģiskajiem vecākiem, adopcijā, pie aizbildņa vai audžuvecākiem un vienojas par šo bērnu, kā arī viņu likumisko pārstāvju un audžuģimeņu dalību projektā.

Galvenā mērķa grupa ir bērni līdz 17 gadu vecumam ar funkcionāliem traucējumiem, kuru rezultātā ir noteikta invaliditāte, un kuri aug adopcijā un aizbildnībā, kā arī ģimeniskai videi pietuvinātā ārpusģimenes aprūpē – audžuģimenēs, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir kādā no Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām, galvenokārt Rīgā un Pierīgas novados.

Vienlaikus mērķa grupa ietver arī bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri aug savās bioloģiskajās ģimenēs. Papildus nosacījums paredz, ka projektā iesaistītie bērni pašlaik nesaņem valsts nodrošinātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nepiedalās citos Eiropas Savienības līdzfinansēto sociālo pakalpojumu projektos.

Plānotie rezultāti: nodrošināta sociālā rehabilitācija 50 bērniem, katram no tiem 10-20 nedēļu laikā saņemot nepieciešamos sabiedrībā balstītus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 40 nodarbību apmērā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 20 nodarbību apmērā bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm.

Ja vēlaties saņemt pakalpojumus projekta ietvaros, lūdzu sazinieties ar Sociālo pakalpojumu aģentūras sociālo darbinieci Inetu Pavloviču-Gleizdi, 29128214.

Attēlu rezultāti vaicājumam “Sabiedrībā balstīta sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”Konference

24. Septembris, 2019

Sociālo pakalpojumu aģentūra 13.09.2019. Forumcinema rīkoja konferenci “Atrodi sevī Dzīvesspēka resursu” . Konference bija gan par darbinieka dzīvesspēka atrašanu, gan par atbalstu jaunietim, atrodot viņa dzīvesspēku, neskatoties uz piedzīvotajām grūtībām. Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” jau vairāk nekā 10 gadus sniedz atbalstu jauniešiem, kas piedzīvojuši dažādas grūtības. Ir uzkrāta pieredze, izveidojies redzējums par iespējām darbā ar […]

Noslēdzies projekts “DARI – domā, audz, rīkojies, iedvesmo!”

30. Jūlijs, 2019

Jūlija beigās ir noslēdzies projekts “DARI – domā, audz, rīkojies, iedvesmo!”. Projekta mērķis bija priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivēšana un iesaistīšana aktivitātēs ārpus formālās izglītības, kas vērstas uz personības potenciāla attīstīšanu. Galvenās projekta aktivitātes:1)Projekta uzsākšanas pasākums, 2)Reziliences (saskarsmes veicināšanas) nodarbības, 3)Izbraukumu darbnīcas, 4)Motivācijas izbraukuma treniņš, 5)Projekta noslēguma pasākums. Projektā tika iesaistīti arī  tie jaunieši, uz […]

Izbraukuma seminārs jaunatnes jomas darbiniekiem

26. Jūlijs, 2019

Seminārs tiek rīkots, lai dotu iespēju paplašināt pieredzi jaunatnes jomas darbinikiem (NVO pārstāvji, izglītības un sociālā darba institūciju pārstāvji, publiskās pārvaldes pārstāvji), praktiski iejūtoties sociālā riska jaunieša lomā, kā arī paralēli apgūstot jaunas metodes, kas izmantojamas darbā ar sociālā riska jauniešiem, lai veicinātu viņu līdzdalību sociālajos procesos. Aktivitāšu īstenošanā tiks iesaistīti sociālā riska jaunieši, refleksijās […]

Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem

26. Jūlijs, 2019

 2019.gadā Aģentūra īsteno programmas “NVO fonds” atbalstītu projektu “Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem“. Balstoties uz identificētajām vajadzībām dažādām mērķa grupām Aģentūra attīsta  inovatīvus sociālos pakalpojumus un iztrādā projektus dažādām sociālās atstumtības riskam pakļautām mērķa grupām – ģimenēm krīzes situācijās, bērniem un jauniešiem ārpusģimeņu aprūpē, sociālā riska jauniešiem u.c. Projekta mērķis ir  stiprināt Nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu […]

DARI -domā, audz, rīkojies, iedvesmo!

30. Aprīlis, 2019

Projekta “DARI – domā, audz, rīkojies, iedvesmo!” mērķis ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivēšana un iesaistīšana aktivitātēs ārpus formālās izglītības, kas vērstas uz personības potenciāla attīstīšanu. Galvenās aktivitātes: 1) Projekta uzsākšanas pasākums, 2) Reziliences (saskarsmes veicināšanas) nodarbības, 3) Izbraukumu darbnīcas, 4) Motivācijas izbraukuma treniņš (3 dienas), 5) Projekta noslēguma pasākums. Projekta mērķa grupa ir […]