ESF projekts “Sabiedrībā balstīta sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

ESF projekts “Sabiedrībā balstīta sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” ir uzsācis ESF finansēta projekta „Sabiedrībā balstīta sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanu.

Projekta mērķis:

  • nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai attīstītu un nostiprinātu šo bērnu sociālās prasmes un funkcionālās spējas, uzlabotu viņu dzīves kvalitāti un sekmētu iekļaušanos sabiedrībā;

  • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem – vecākiem un aizbildņiem, kā arī audžuģimenēm, lai sniegtu nepieciešamo psihoemocionālo atbalstu un fizisko rehabilitāciju;

  • nodrošināt profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu sociālās rehabilitācijas speciālistiem.

Galvenās darbības: sadarbībā ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām identificē 50 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, kuri dzīvo ģimenēs, tai skaitā pie bioloģiskajiem vecākiem, adopcijā, pie aizbildņa vai audžuvecākiem un vienojas par šo bērnu, kā arī viņu likumisko pārstāvju un audžuģimeņu dalību projektā.

Galvenā mērķa grupa ir bērni līdz 17 gadu vecumam ar funkcionāliem traucējumiem, kuru rezultātā ir noteikta invaliditāte, un kuri aug adopcijā un aizbildnībā, kā arī ģimeniskai videi pietuvinātā ārpusģimenes aprūpē – audžuģimenēs, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir kādā no Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām, galvenokārt Rīgā un Pierīgas novados.

Vienlaikus mērķa grupa ietver arī bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri aug savās bioloģiskajās ģimenēs. Papildus nosacījums paredz, ka projektā iesaistītie bērni pašlaik nesaņem valsts nodrošinātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nepiedalās citos Eiropas Savienības līdzfinansēto sociālo pakalpojumu projektos.

Plānotie rezultāti: nodrošināta sociālā rehabilitācija 50 bērniem, katram no tiem 10-20 nedēļu laikā saņemot nepieciešamos sabiedrībā balstītus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 40 nodarbību apmērā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 20 nodarbību apmērā bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm.

Ja vēlaties saņemt pakalpojumus projekta ietvaros, lūdzu sazinieties ar Sociālo pakalpojumu aģentūras sociālo darbinieci Inetu Pavloviču-Gleizdi, 29128214.

Attēlu rezultāti vaicājumam “Sabiedrībā balstīta sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”